ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย             :  หลักสูตรปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ภาษาอังกฤษ          :   Master Program in Business Economics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)         :  เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต

ชื่อย่อ  (ไทย)         :  ศ.ม.

ดาวน์โหลดรายละเอียดหลักสูตร

สมัครเรียน

 เว็บไซต์ของหลักสูตร

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770934
Today
Yesterday
This Week
140
299
707
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย โท/เอก ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ