คณาจารย์

Filter
Display # 
Name Suburb
อัทธ์ พิศาลวานิช การค้าระหว่างประเทศ การเจรจาการค้าบริการ การเงิน ฯลฯ
วีระชาติ กิเลนทอง Macroeconomics, Contract Theory, Development Economics, Financial Economics, Labor Economics
สมพร กิตติโสภากูร การตลาด การเงินส่วนบุคคล
นงนุช พันธกิจไพบูลย์ เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สมพงษ์ มหิงสพันธุ์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร การพัฒนาเศรษฐกิจ
กนกพร แสงวารี เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร
คมกริช ถาวรวันชัย เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม การวิเคราะห์และประเมินโครงการ
ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์ เศรษฐศาสตร์การเงิน
พจนา ผลสวัสดิ์ การค้าระหว่างประเทศ
พยนต์ สุรินจำลอง เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
พสิษฐ์ รัตนมณีวงศ์ เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร
พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ เศรษฐศาสตร์การคลัง
มณฑา ตั้งหลักมงคล เศรษฐศาสตร์การเกษตร
สันติ ท่องแก้ว การค้าและการลงทุนโดยตรงระหว่างประเทศ
สันติพจน์ กลับดี
สุเนตรตรา จันทบุรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ
สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การคลัง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม
หฤทัย มีนะพันธ์ การวิเคราะห์และประเมินโครงการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
พนารัช ปรีดากรณ์ เศรษฐศาสตร์แรงงานและทรัพยากรมนุษย์ การประเมินผลโครงการ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์ Applied Econometrics,Applied Multiple Time Series,International Economics,Production Economics etc.
You are here: Home Staff Academic Staff