คณาจารย์

Contact-image

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ตำแหน่งวิชาการ

รองศาสตราจารย์ ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช

ปัจจุบัน

ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

106/14 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

โทร

02-697-6348-9/02-697-6353 โทรสาร: 02-697-6347

อีเมลล์

aat_pis@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

 

ปี 2549

ผู้เชี่ยวชาญด้านการเจรจาการค้าบริการ  (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

ปี 2547         

ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการ WTO สาขาการค้าบริการด้านการเงิน

(สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

ปี 2548

-          รองประธานคณะอนุกรรมการติดตาม FTA (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

-          กรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ (สำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน)

ปี 2549         

คณะกรรมการศึกษาข้อมูลและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับระบบงานการออกใบสำคัญต่างๆ (กรมการค้าต่างประเทศ)

ปี 2550

- ที่ปรึกษาการวางแผนบริหารราชการแผ่นดิน จังหวัดพัทลุง

- ที่ปรึกษาคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

- ที่ปรึกษาในคณะกรรมการกฎระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ

- เป็นกรรมการในคณะกรรมการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หอการค้าไทย

- เป็นที่ปรึกษาในคณะอนุกรรมการการค้าระหว่างประเทศ

- ที่ปรึกษาและสนับงานด้านวิชาการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจของจังหวัดนครราชสีมา

- สนับสนุนทางวิชาการในโครงการสัมมนาภาคีภาครัฐ – เอกชน ประจำปี 2550 “เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการความร่วมมือ รัฐ –เอกชน ในการพัฒนาจังหวัด”

ประวัติการศึกษา

 1.ปริญญาตรี 

 

พ.ศ. 2529

เศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์เชิงปริมาณ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 2. ปริญญาโท 

 

พ.ศ. 2534

เศรษฐศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(โดยทุน SANWA BANK ประเทศญี่ปุ่น)

 3.ปริญญาเอก 

 

พ.ศ. 2541

เศรษฐศาสตร์เกษตร สาขาการค้าระหว่างประเทศ ภาควิชานโยบายการค้าระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยกีเซ่น (Giessen University) ประเทศเยอรมัน

(โดยทุนรัฐบาลเยอรมัน: ทุน DAAD)

ประสบการณ์ทำงาน  

2547-ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2549-2550

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2543-2545

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2542-2543

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาองค์การการค้าโลก มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2541-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2535-2537     

อาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา

2534-2535

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ส่วนนโยบาย องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย              

2531-2534        

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นักวิจัยบริษัท Socio-Economic Consultant Ltd.

ผลงานวิชาการตำรา/เอกสารประกอบการสอน/หนังสือ

2549

เอกสารประกอบการสอนวิชาประวัติศาสตร์เศรษฐกิจ

2550

เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

2550

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

ผลงานโครงการวิจัย

ปี 2534         

1.แบบจำลองเศรษฐมิติมหภาคของประเทศไทย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

2.การพยากรณ์ GDP รายจังหวัด ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

3.การวิเคราะห์สถานการณ์การเกษตรของไทย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ปี 2535

1.การวิเคราะห์ความเสี่ยงรายได้ของเกษตรกร (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

2.การศึกษาต้นทุนของการผลิตนมในจังหวัดพัทลุง (คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา)

3.การสำรวจการบริโภคน้ำมันในกรุงเทพมหานคร (บริษัทโซซิโออิโคโนมิค คอนซัลแตนท์ จำกัด)

ปี 2536

แผนการลงทุนจังหวัดสุราษฎร์ธานี (สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลา-นครินทร์ หาดใหญ่ สงขลา)

ปี 2538

การสำรวจโครงการวัสดุที่ใช้แล้ว ในจังหวัดชลบุรี สมุทรสาคร นครปฐม

(กรมควบคุมสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ปี 2541

แบบจำลองเศรษฐมิติยางพาราของโลก ภาควิชานโยบายการค้าระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์เกษตรและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยกีเซ่น (Giessen) ประเทศเยอรมัน (วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก)

ปี 2542 

1.ลู่ทางและโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเขตสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศไทย (IMT-GT) (หอการค้าแห่งประเทศไทย)

2.โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทย

(สำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

ปี 2543           

 

1.โครงการจัดทำปรับค่าสินทรัพย์ ร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

2.โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและระบบวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

ปี 2544   

 

1.การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอุตสาหกรรมและบริการ ปี พ.ศ. 2539 – 2541 (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

2.การศึกษาและปรับปรุงบัญชีเศรษฐกิจเงินทุนของไทย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

3.โครงการแบบจำลองบัญชีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

4.โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการปี 2539-2543

ปี 2545

 

1.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

2.โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่ายในการทำฐานข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

3.โครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมฐานข้อมูลต้นทุนการผลิต (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

4.โครงการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการวางแผน : บัญชีรายได้ประชาชาติรายปีและรายไตรมาส (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

5.โครงการรวบรวมฐานข้อมูลการเปิดเสรีการค้าและบริการในกรอบอาเซียนเอเปก และองค์การการค้าโลก (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

6.โครงการสำรวจการคาดการณ์การส่งออกสินค้าที่สำคัญของไทย (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

7.โครงการจัดทำแบบจำลองทางการค้าของไทย (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

8.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (หอการค้าไทย)

ปี 2546

 

1.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

2.โครงการศึกษาผลกระทบของ SMEs ที่มีต่อ GDP (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

3.โครงการสำรวจต้นทุนการผลิตสินค้าของไทย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

4.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสำหรับตารางบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

ปี 2547

 

1.โครงการจัดทำระบบสาระสนเทศของที่ดินและดินของไทย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

2.โครงการสำรวจต้นทุนสินค้าและบริการธุรกิจท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

3.โครงการศึกษาเพื่อการกำหนดความเป็นเลิศของบางกลุ่มสินค้าภาคบริการของไทยในตลาดโลก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

4.โครงการวิเคราะห์ผลกระทบและฐานข้อมูลสินค้าเพื่อการเจรจา (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

5.โครงการการศึกษาการลงทุนในกลุ่มประเทศ ECS (ลาว พม่า และกัมพูชา) (สำนักงานส่งเสริมการลงทุน)

6.โครงการการประเมินผลกระทบของการดำเนินงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อเศรษฐกิจส่วนรวมของประเทศ (สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)

7.โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย) 

8.โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับของไทย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

9.โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี่ที่ 1 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ปี 2548

 

1.โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไทยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

2. โครงการศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping: AD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard) ของประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และการกำหนดท่าทีการเจรจาของไทย (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

3.โครงการความสามารถในการแข่งขันการค้าบริการของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

4.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลการสะสมทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมอื่น (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

5.โครงการศึกษาศักยภาพการแข่งขันสินค้าอุตสาหกรรมไหมไทยภายใต้กรอบการเจรจาการค้าเสรี (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

6.โครงการพัฒนาฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสำหรับตารางระบบบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

7.โครงการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์วิจัยภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

8.โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปี่ที่ 2 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ปี 2549

 

1.โครงการจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัด (สำนักงานคลัง จังหวัดราชบุรี)

2.โครงการศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ (The Study of Input-Output Table in The Cluster Southern Provinces) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สกว.)

3.โครงการศึกษาการเปิดเสรี (FTA) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

4.โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับภายใต้การเจรจา FTA ไทยกับประเทศจีน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

5.โครงการศึกษาเพื่อการจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมเชิงกายภาพสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (สงขลา, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สตูล และ ตรัง)  (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สกว.)

6.โครงการศึกษาทิศทางและการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทย ในอีก 5 ปี ข้างหน้า (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย: สกว.)

7.โครงการ Intelligence Unit สศอ.ปีที่ 3 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ปี 2550

 

1.การศึกษาประเด็นปัญหาปัญหาของมาตรการที่มิใช่ภาษี (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

2.โครงการการเสวนาเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์การค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน ภายใต้โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันเพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรี (สำนักงานยุทธศาสตร์การพาณิชย์ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์)

3.คณะทำงานเพื่อการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 25 ประจำปี 2550 ณ จังหวัดเพชรบุรี

4.โครงการ Intelligence Unit สศอ.ปีที่ 4 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

ปี 2551

 

1. โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 5 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

2. การจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

3. โครงการศึกษาการเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

4. การศึกษาเรื่อง “อีก 7 ปี ชนะหรือแพ้ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หอการค้าไทย)

ปี 2552

 

1.โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 6 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

2.โครงการจัดทำดัชนีบริการระหว่างประเทศ (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพานิชย์)

3.การศึกษาเรื่อง “อีก 5 ปี ชนะหรือแพ้ ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (หอการค้าไทย)

ปี 2553

 

1.โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 7 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

2.โครงการศึกษาความอยู่รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

3.โครงการสร้างโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดชายแดนไทยภายใต้การแข่งขันของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

4.โครงการ “การจัดทำอุปสงค์สินค้าและบริการเป้าหมาย (Demand Side) และขนาดของตลาด (Market Size)” (สำนักบริหารพาณิชย์ภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์)

5.โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2553 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: สศช.)

ปี 2554

 

1.โครงการพัฒนาการเตือนภัยภาคอุตสาหกรรมไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) (ระหว่างดำเนินการ)

2.โครงการ Intelligence Unit สศอ. ปีที่ 8 (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) (ระหว่างดำเนินการ)

3.โครงการการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC: Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) (สำนักวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สว.) สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม)

4.โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตปี 2554 ภายใต้โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการจัดทำสถิติบัญชีประชาชาติและระบบฐานข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการวางแผน (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: สศช.) (ระหว่างดำเนินการ)

5.โครงการศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาครัฐในในการขับเคลื่อนธุรกิจชั้นนำในแต่ละประเทศต้นแบบที่ประสบความสำเร็จ (Champion Companies) (สำนักส่งเสริมสมรรถนะและนวัตกรรมการแข่งขันทางการค้า กระทรวงพาณิชย์) (ระหว่างดำเนินการ)

6.ส่องนโยบายเกษตรไทยเพื่อพัฒนาศักยภาพการแข่งขันภายใต้การค้าเสรี (Thai Agricultural Policy Watch under the Free Trade Schemes: TAP Watch) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย) (ระหว่างดำเนินการ)

7.โครงการสำรวจแหล่งจัดเก็บข้อมูลราคาและตัวอย่างสินค้าขายปลีกพร้อมส่วนแบ่งการตลาด (สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์) (ระหว่างดำเนินการ)

 

ผู้วิจารณ์งานวิจัย

 

1.โครงการผลกระทบการเปิดตลาดเสรีทางการค้าของสินค้าอุตสาหกรรมของไทย (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์)

2.โครงการลู่ทางการค้าและการลงทุนในตลาดอินโดจีน (กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์)

3.โครงการลักษณะการประกอบการและปัญหาอุปสรรคของ SMEs ไทยในภาคการค้า (กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม)

ผลงานวิชาการ

 

1.ตำรา "เมตริกซ์บัญชีบัญชีสังคม (Social Accounting Matrix: SAM) และตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต (Input-Output Table: I-O Table) เพื่อการวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ" มิถุนายน 2543

2.คู่มือ "การใช้ GAMS เพื่อการวางแผนทางเศรษฐศาสตร์"  มิถุนายน 2543

3.ทฤษฎีเศรษฐมิติและการประยุกต์ใช้, เอกสารประกอบการสอน 2543 

4.ระเบียบวิธีวิจัย, เอกสารประกอบการสอน 2543

5.ตำรา “องค์ความรู้ระบบบัญชีประชาชาติของไทย” มิถุนายน 2548

 

เอกสารวิชาการ AEC

 

1.เอกสารวิชาการหมายเลข 1 “ทางรอดสินค้าเกษตรที่สำคัญของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” มกราคม 2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

2.เอกสารวิชาการหมายเลข 2 “ตำแหน่งการตลาดและศักยภาพการแข่งขันของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน” เมษายน 2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

3.เอกสารวิชาการหมายเลข 3 “โอกาสและอุปสรรคของธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งสินค้าทางบกของไทยและประเทศในอาเซียน” กรกฎาคม 2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

4.เอกสารวิชาการหมายเลข 4 “ข้าวไทยในอาเซียน : โอกาสหรืออุปสรรค” ตุลาคม 2553 (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

5.เอกสารวิชาการหมายเลข 4 “ข้าวไทยในอาเซียน : โอกาสหรืออุปสรรค” ตุลาคม 2553 (ศูนย์ ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

อบรมและสัมมนา

ปี 2542

ประชุมเพื่อเสนอโครงการ “Asia-Europe Cooperation on Business Study Centres” 

ที่ประชุมสภาธุรกิจเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 4 (AEBF IV) กรุงโซล ประเทเกาหลี กันยายน

ปี 2544

อบรม Advanced GAMS ด้วยโปรแกรม GAMS V.2.25 (General Algebraic Modeling System) มหาวิทยาลัยเกอทิงเกน ประเทศเยอรมัน พฤษภาคม 2545

ปี 2545 

ประชุมที่มหาวิทยาลัย Nanyang Technology University

ณ ประเทศสิงค์โปร์ 31 ตุลาคม–2 พฤศจิกายน

ปี 2547

 

1.ประชุมระดมความคิด ผลกระทบของการเปิดเสรีการค้าบริการด้านการศึกษา : นโยบายและมาตรการเร่งด่วนสำหรับประเทศไทย สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

2.ประชุมเสวนาโต๊ะกลมพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน สถาบันยุทธศาสตร์การค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.ประชุมยุทธศาสตร์ว่าด้วยความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน (ACMECS) การประชุมยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ Logistics และการประชุมยุทธศาสตร์การเชื่อมโยงเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) หอการค้าไทย

ปี 2548

 

1.ประชุมคณะกรรมการ FTA  สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2.ประชุมชี้แจงการปรับปรุงและการทำดัชนี สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

3.ประชุมสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการเจรจาจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น กระทรวงการต่างประเทศ

4.สัมมนาการจัดตั้งเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับเมอร์โคซูร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ร่วมกับสถาบันยุทธศาสตร์การค้า

5.From the WTO to Bilateral FTAs: Thailand’s trade policy strategy and capacity Institute of Security and International Studies

6.ประชุมโครงการวิจัยประมวลภาพรวมปัจจัยการผลิตและผลผลิตในกลุ่มจังหวัด สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

7.สัมมนา “ประเมินผล FTA 1 ปี ใครได้ ใครเสีย” สำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ (สยค.) กระทรวงพาณิชย์

ปี 2549

 

1.ประชุมหารือแก้ไขปัญหาด้านการผ่านพิธีการศุลกากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

2.การพัฒนาโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

3.โครงการความร่วมมือระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับสำนักงานยุทธศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

4.กำหนดท่าทีการเจรจาสาขาขนส่งและโลจิสติกส์ ภายใต้เขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐฯสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

5.เวทีนโยบายสาธารณะ FTA ไทย-สหรัฐฯ : ประโยชน์และผลกระทบสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

6.การเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับประโยชน์และผลกระทบการเปิดเสรีภาคการเงิน ภายใต้กรอบ FTA ไทย-สหรัฐฯมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สคว.)

7.การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรีไทย-สหรัฐอเมริกา กรณีศึกษาภาคบริการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8.งานเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 72 ปี แห่งการก่อตั้งหอการค้าไทย “การปรับตัวของผู้ประกอบการ SMEs ไทย ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสรี (FTA)” หอการค้าไทย

9.การฝึกอบรมระบบ Qtem (The Quarterly Trade Econometric Model of Thailand) กระทรวงพาณิชย์

10.การประชุมเพื่อปฏิรูปกระบวนการเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน (FTA Watch)

11.สถานการณ์ล่าสุดของ FTA สภาหอการค้าไทย

12.การสัมมนาเรื่อง “FTA มาแน่ : ธุรกิจบริการไทย จะอยู่รอดอย่างไร?” สภาหอการค้าไทย

13.การประชุมพัฒนางานวิจัยเชิงยุทธศาสตร์ด้านการค้าระหว่างประเทศกับมาตรการที่ไม่ใช่ภาษี สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

14.การประชุมหารือเพื่อพัฒนาโจทย์งานวิจัยประเด็น “ศักยภาพของไทยและเวียดนาม” สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

15.การประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเรื่อง “การปรับมาตรการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ โดยใช้กรณีศึกษาประเทศออสเตรเลีย” สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.)

16.การประชุมประเด็น “ค่าเงินบาทแข็ง” สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

17.การอภิปรายเรื่อง “ประมงและผลิตภัณฑ์ : โอกาสและการใช้สิทธิประโยชน์จากการเปิดเสรีการค้า” สภาหอการค้าไทยและกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

ปี 2550

 

1.ประชุมทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาทบทวนด้านสิ่งแวดล้อม (Environment Review) เพื่อเตรียมความพร้อมในการเจรจาเขตการค้าเสรี” ในวันพฤหัสยบดีที 1 กุมภาพันธ์ 2550 ณ ห้องมิ่งเมือง โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ ถนนรองเมือง กรุงเทพฯ

2.ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการค้าบริการ ครั้งที่ 4/2550/15 ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญ สีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

3.ประชุมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง “ผลกระทบต่อประเทศไทยจากการบังคับใช้มาตรการด้านสิ่งแวดล้อมของสหภาพยุโรป : กรณีศึกษา WEEE และ RoHs”ในวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถ.พหลโยธิน

4.ประชุมคณะกรรมการกฎระเบียบและการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 8/2550/27 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2550 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 4201 ชั้น 2 อาคารบรรเจิด ชลวิจารณ์ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

5.ประชุมอนุกรรมการการค้าระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1/2550 ในวันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2550 เวลา 10.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2201 ชั้น 2 อาคารจรูญสีบุญเรือง สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

ปี 2553

 

1.ร่วมประชุม 17th ASEAN summit  ร่วมกับ นายอลงกรณ์  พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ นางศรีรัตน์ รัชฐปานะ อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ระหว่างวันที่ 27-30 ตุลาคม 2553 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

บทความ

ปี 2535

 

1.“เศรษฐศาสตร์คืออะไร เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและธุรกิจอย่างไร”  นิตยสาร How-to in Business  เล่มที่ 1 ปีที่ 1 กันยายน 2535  หน้า 101-104  บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

2.“อะไรคือปัญหาเศรษฐกิจหลักของไทย” นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 2 ปีที่ 1 ตุลาคม 2535 หน้า 101-104 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

3.“การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการคาดหวังกับการดำเนินธุรกิจ” นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 3 ปีที่ 1 พฤศจิกายน 2535 หน้า 111-113 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

4. “ปัจจัยที่มีผลต่อการกำหนดราคาในตลาดหุ้น”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 4 ปีที่ 1 ธันวาคม 2535 หน้า 104-106

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

ปี 2536

 

1.“อัตราดอกเบี้ยมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจอย่างไร”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 5 ปีที่ 1 มกราคม 2536 หน้า 111-113

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

2. “อะไรคือนโยบายการเงินและการคลัง”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 6 ปีที่ 1 กุมภาพันธ์/มีนาคม 2536 หน้า 115-118 บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

3. “การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและการส่งออกของไทย”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 7 ปีที่ 1 เมษายน 2536 หน้า 125-128

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

4.“ความสำคัญของงบประมาณรายจ่ายที่มีต่อเศรษฐกิจไทย”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 8 ปีที่ 1 พฤษภาคม 2536 หน้า 111-114

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

5. “อัตราค่าจ้างมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไร”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 9 ปีที่ 1 มิถุนายน 2536 หน้า 130-134

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

6. “อะไรคือดัชนีค่าครองชีพของไทย”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 10 ปีที่ 1 กรกฎาคม 2536 หน้า 111-114

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

7. “อุปสงค์และอุปทานของสินค้า”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 11 ปีที่ 1 สิงหาคม 2536 หน้า 103-108

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

8. “ดุลการค้าและบัญชีเดินสะพัด: อะไรคือปัญหาของเศรษฐกิจไทย”

นิตยสาร How-to in Business เล่มที่ 12 ปีที่ 1 สิงหาคม 2536 หน้า 103-108

บริษัท ซีเอ็ด (มหาชน) จำกัด

ปี 2544

 

1.“An Estimate of Constant Elasticity of Substitution for Agricultural Products”, วารสาร มกค, พฤษภาคม 2544

2. FTA ไทย-จีน ทิศทางการค้า-ปัญหาและอุปสรรค

นิตยสารหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ฉบับปฐมฤกษ์

ปี 2549

 

1.“บทเรียนซ่อนเร้นใน FTA ไทย-จีน”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,088 วันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2549

2. “เมื่อเกิดสุญญากาศ FTA”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,096 วันที่ 16-18 มีนาคม 2549

3. “ของฝากถึงรัฐบาลใหม่ เหลียวหลังเดินหน้าก่อนเจรจา FTA”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,104 วันที่ 13-15 เมษายน 2549

4. “ได้หรือเสีย FTA ต้องคิดฐานข้อมูลเดียวกัน”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,112 วันที่ 11-13 พฤษภาคม 2549

5. “FTA ไทย-สหรัฐฯ กรณีแรงงาน”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,119 วันที่ 4-7 มิถุนายน 2549

6. “บทพิสูจน์ภาคการเงินไทย”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,123 วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2549

7. “มาตรฐาน SPS กับ FTA ไทย-ญี่ปุ่น”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,143 วันที่ 27-30 สิงหาคม 2549  

8.“ประเทศไทยควรจะทำอย่างไรกับเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ราคาถูกจากจีน”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4927 (4925) วันที่ 22 กันยายน 2549

9. “มันสำปะหลังกับ FTA ไทย-จีน”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,151 วันที่ 24-27 กันยายน 2549  

10.“ภาคอุตสาหกรรมเวียดนามน่ากลัวจริงหรือ”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4933 (4931) วันที่ 29 กันยายน 2549  

11. “นำของมาฝากรัฐบาลใหม่”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4939 (4937) วันที่ 6 ตุลาคม 2549  

12.“ธุรกิจแฟ็กเตอริง (Factoring): เพื่อนยามยากของ SMEs ไทย”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4945 (4943) วันที่ 13 ตุลาคม 2549  

13. “อุตสาหกรรมส่งออกไทยไปสหรัฐฯ ควรหวังกับ GSP มากแค่ไหน”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4951 (4949) วันที่ 19 ตุลาคม 2549  

14. “กองทุน FTA ควรทบทวน”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,159 วันที่ 22-25 ตุลาคม 2549  

15. “ชีวิต SMEs ที่รอรัฐบาลใหม่ช่วย”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4957 (4955) วันที่ 27 ตุลาคม 2549  

16. “ส่องธุรกิจไทยผ่านดัชนี SMEs”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4963 (4961) วันที่ 3 พฤศจิกายน 2549  

17. “นโยบายรัฐบาลใหม่ตอบโจทย์ธุรกิจได้แค่ไหน”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4969 (4967) วันที่ 10 พฤศจิกายน 2549  

18. “ถอดรหัสแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงสู่ธุรกิจไทย”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4975 (4973) วันที่ 17 พฤศจิกายน 2549  

19. “ค้าส่งค้าปลีกไทยกับ FTA ไทย-สหรัฐฯ”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,167 วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2549  

20. “อุตสาหกรรมสิ่งทอไทยกับเวียดนาม: ใครจะแซงหน้าใคร”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4981 (4979) วันที่ 24 พฤศจิกายน 2549  

21.“บาทแข็งกระทบส่งออกหรือไม่”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4987 (4985) วันที่ 1 ธันวาคม 2549  

22. “อนาคตอุตสาหกรรมประมงและผลิตภัณฑ์: รุ่งเรืองหรือร่วงโรย”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4993 (4991) วันที่ 8 ธันวาคม 2549  

23. “บทเรียนจากออสเตรเลีย: ช้าๆ ไม่ได้พร้าเล่มงาม”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 4999 (4997) วันที่ 15 ธันวาคม 2549  

24. “เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์ อานิสงส์หรืออันตรายจาก FTA”

หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับที่ 2,175 วันที่ 17-20 ธันวาคม 2549  

25. “ไอทีวี บอกอะไรกับคนไทย”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 5006 (5004) วันที่ 22 ธันวาคม 2549  

26. “ขอมอบแด่...มาตรการสกัดการเก็งกำไร”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 5012 (5010) วันที่ 29 ธันวาคม 2549  

ปี 2550

 

1. “2550 ปี (ไม่) หมู”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 5018 (5016) วันที่ 4 มกราคม 2550  

2. “รัฐบาลต้องเร่งฟื้นความศรัทธา”

หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน ฉบับที่ 5024 (5022) วันที่ 11 มกราคม 2550  

3. เสนอบทความเรื่อง “เศรษฐกิจชุมชนและการพัฒนาท้องถิ่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2550 เวลา 8.00 – 16.30 น. ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์

4. การคำนวณระบบบัญชีเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมของทรัพยากรที่ดินของไทย

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม – สิงหาคม 2550

5.  ทิศทางการปรับตัวของอุตสาหกรรมยางธรรมชาติของไทยใน 5 ปีข้างหน้า

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 27 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน – ธันวาคม 2550

ปี 2551

 

1.An Input-Output Table of the Cluster of Provinces in the Mid-South of Thailand

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 28 ฉบับที่ 2 เดือน เมษายน – มิถุนายน 2551

ปี 2553

 

1.การศึกษาโครงสร้างต้นทุนโลจิสติกส์ของไทยและการวิเคราะห์ผลกระทบจากราคาน้ำมัน

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม – มีนาคม 2553

ผู้บรรยาย

ปี 2545

 

1.การประมวลผลแบบจำลองดุลยภาพทั่วไป (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

2.ผลกระทบการเปิดตลาดเสรีทางการค้าตามกรอบของ WTO (สำนักงานปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

3.ผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าของสินค้าเกษตรของไทย (สถาบันราชภัฏสวนดุสิต)

4.ผลกระทบการเปิดเสรีตามกรอบ WTO ที่มีต่อสินค้าของไทย (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)

5.ผลกระทบสงครามสหรัฐ-อิรักที่มีต่อเศรษฐกิจไทย (หนังสือพิมพ์สยามธุรกิจ)

6.ผลกระทบในภาพรวมทางเศรษฐกิจและแนวทางการปรับตัวของประเทศไทย (ศูนย์ดุสิตพาณิชยการ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต)

7.วิธีการใช้โปรแกรมในการ Run แบบจำลองฯ, การประยุกต์ใช้แบบจำลองฯ ในปัจจุบันและอนาคต (ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

8.ผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรของไทย (สถาบันพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)

ปี 2546

 

1.ผลกระทบของการเปิดเสรีทางการค้าต่อสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริการในมุมมองของนักวิชาการ (กรมการค้าภายใน)

2.มุมมองของภาคเอกชนเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจของ 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านการเกษตร อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐานและอื่นๆ (แนวทางแผนงาน/โครงการ) (สำนักนายกรัฐมนตรี)

3.ดับบลิวทีโอ กับการค้าของไทย (รายการ Fast MBA Nation Channel TTV 1)

4.มิติใหม่การค้าการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้าน (หนังสือพิมพ์ Post Today และหอการค้าแห่งประเทศไทย)

5.ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)

ปี 2547

 

1.สภาพอุตสาหกรรมไก่ไทย (สถาบันนโยบายศึกษา)

2.เศรษฐกิจฟองสบู่และหนี้ภาคครัวเรือน : ปัญหาน่ากังวลหรือไม่ (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)   

3.ท่าทีของประเทศไทยในการเตรียมความพร้อมเปิดเสรีด้านการบริการและการท่องเที่ยว (คณะกรรมการด้านการท่องเที่ยวและบริการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

4.การวิเคราะห์อุปสงค์และอุปทานยางพาราของไทย (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

5.เขตการค้าเสรี : ไทยจะปรับตัวอย่างไร (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

6.ทิศทางเศรษฐกิจในจังหวัดหนองบัวลำภู จะเติบโตอย่างไร (หอการค้าจังหวัดหนองบัวลำภู)

7.การจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมและข้อมูลเศรษฐกิจของจังหวัด-GPP (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

8.มาตรการรากหญ้ากับความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

9.เขตการค้าเสรีกับผลดี-กระทบต่อไทย (รายการคลื่นเศรษฐกิจ ช่อง 11)

10.ความมั่นคงด้านเศรษฐกิจไทย (กองทัพภาคที่ 2 จังหวัดยโสธร)

11.ประชาชนได้อะไรจากนโยบาย เอสเอ็มแอล (รายการคลื่นเศรษฐกิจ ช่อง 11)

12.Competitive Diamond: Michael E. Porter (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

13.แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค (สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

ปี 2548

 

1.ยุคสี่ปีสร้างเศรษฐกิจ นักธุรกิจคิดอย่างไร (รายการตลาดเศรษฐกิจ ช่อง 11)

2.ภาวะการส่งออกของไทยในไตรมาสที่ 3 (2548) (รายการ SMEs Today)

3.การวิเคราะห์ภาวการณ์ค้าระหว่างประเทศ ในเชิงเศรษฐมิติ (สถาบันกรมพระจันทบุรีนฤนาถ สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์)

4.เอฟทีเอไทย-ญี่ปุ่น ประเทศไทยจะได้ผลประโยชน์และผลกระทบอย่างไร (สมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ)

5.คนไทยได้อะไรจาก FTA ไทย ญี่ปุ่น (คณะกรรมาธิการการพัฒนาเศรษฐกิจ สภาผู้แทนราษฎร)

6.ทิศทางเศรษฐกิจจีน (รายการบ่ายนี้มีคำตอบ ช่อง 9)

7.ผลกระทบ FTA ต่อคนไทย (รายการภาษาเศรษฐกิจ ช่อง 9)

8.สัมภาษณ์เรื่องการปรับตัวของธุรกิจไทย (หนังสือ Corporate Thailand)

9.สัมภาษณ์การแข่งขันและความอยู่รอดของ SMEs ไทย (หนังสือ SMEs Thailand)

10.การเตรียมการโลจิสติกส์เพื่อตอบรับสถานการณ์ FTA อาเซียน-จีน 2010(สำนักประสานงานชุดโครงการวิจัยโลจิสติกส์)

11.การค้าระหว่างประเทศของไทย (รายการตลาดเศรษฐกิจ ช่อง 11)

ปี 2549

 

1.ข้อตกลงเขตการค้าเสรีที่มีผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย (กระทรวงยุติธรรม)

2.FTA ไทย-สหรัฐฯ มีความหวัง (รายการปรอทเศรษฐกิจ Money Channel UBC 97 และเครือข่ายจีทีเอ็น)

3.ศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน (Land Policy Study Forum) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

4.ยุทธศาสตร์การบริหารงานวิจัย ด้านสวัสดิภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ สกว. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย)

5.ทิศทางเศรษฐกิจไทยหลังเลือกตั้ง (รายการปรอทเศรษฐกิจ Money Channel UBC 97 เครือข่ายจีทีเอ็น และทางสถานีวิทยุ FM 101 Mhz)

6.สัมมนาวิชาการ “แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย: ความท้าทายและการพัฒนา” (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

7.การแข็งค่าของเงินบาท (สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่าย (กกร.))

8.ประชุมคณะอาจารย์นำเสนอผลงานคณะเศรษฐศาสตร์ (มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

9.สัมมนาประจำปี “การประเมินผลกระทบโครงการขนาดใหญ่ของภาครัฐ (Mega Projects) นัยที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

10.ไทยจะปรับตัวอย่างไร เพื่อรองรับการเปิดตลาดสินค้าอุตสาหกรรมภายใต้ WTO (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ)

11.เสวนาหัวข้อ “ผ่าวิกฤตส่งออกครึ่งปีหลัง” (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

12.สัมมนาวิชาการหัวข้อ “ทิศทางเศรษฐกิจไทยในอนาคต” (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี)

13.สัญญาณเศรษฐกิจไทยที่ต้องจับตา (รายการคนในข่าว)

14.งานวิจัยของ สกว. ช่วยประเทศไทยฝ่าวิกฤตยางพาราได้อย่างไร (รายการหนี้แผ่นดิน ช่อง UBC7)

15.SMEs กับระบบเศรษฐกิจไทย (รวยได้ ขายดี ด้วย SMEs ช่อง NIC Channel (ABTV 4))         

16.โครงการสัมมนา พัฒนาเอสเอ็มอีไทย ก้าวไกลด้วยเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

ปี 2550

 

1.วิทยากรในการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ปรับตัวอย่างไร ให้ทันกับสถานการณ์ปี 50 “ ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมสองพันบุรี อ.เมืองสุพรรณบุรี ซึ่งจัดโดย หอการค้าจังหวัดสุพรรณบุรี

2.ร่วมสนทนาในรายการ SMEs TODAY ประเด็น ถึงเวลารื้อนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2550 เวลา 15.15 – 15.30 น.

3.บรรยายพิเศษในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทย 2550 กับสถานการณ์บ้านเมือง” ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น.ณ.ห้องบุษบา ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ถ.พหลโยธิน อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

4.ผู้ดำเนินรายการในการประชุมวิชาการประจำปี NAC2007 ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ในวันที่ 29 มีนาคม 2550 เวลา 13.00 – 16.30 เรื่อง “ความท้าทายต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย”

5.ผู้ดำเนินรายการเสวนาและร่วมเป็นวิทยากร เรื่อง “Contract Farming : ปัญหาและผลการดำเนินงานในกลุ่มประเทศ ACMECS” ในวันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2550 เวลา 9.15 – 12.00 น.ณ ห้องแกรนด์ รอยัล บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเจริญศรี แกรนด์ รอยัล จ.อุดรธานี

6.วิทยากรงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพจังหวัดและกากรพึ่งพาอุตสาหกรรมของกลุ่มจังหวัด” ในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2550 ณ ห้อง ประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

7.วิทยากรในการสัมมนาเรื่อง “ปรับตัวอย่างไรให้ทันกับสถานการณ์ปี 50” ในวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2550 เวลา 14.00 น. ณ.โรงแรมสองพันบุรี อ.สุพรรณบุรี

8.วิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง “สภาวะเศรษฐกิจไทยหลังคำพิพากษาของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2550 เวลา 9.00 – 12.30 น. ณ สำนักหอการค้าจังหวัดขอนแก่น จ.ขอนแก่น

9.วิทยากรในการสัมมนาสัญจรเรื่อง “รวมพลังธุรกิจลำปางแก้เกมฝ่าวงล้อมหลังเปิดเอฟทีเอกับจีน” ในวันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน 2550 ณ ห้องเวียงแก้ว โรงแรมลำปางเวียงทอง จ.ลำปาง

10.วิทยากรบรรยายพิเศษ “ทิศทางเศรษฐกิจไทย...ใต้แรงกดดันทางการเมืองในงานเลี้ยงสังสรรค์สมาชิกหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2550 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2550 ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมราชพฤกษ์ แกรนด์โฮเทล

11.วิทยากรเวทีสาธารณะ เรื่อง “ผ่าโครงสร้างร่างกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง : สู่ประโยชน์ผู้บริโภค” ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2550 เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศักดิ์ ผาสุกนิรันทร์ ม.รามคำแหง

12.วิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับ “วิเคราะห์เศรษฐกิจไทยครึ่งปีหลัง” ในวันเสาร์ที่ 7 กรกฎาคม 2550 เวลา 9.00 -11.00 น. ณ ห้องประชุม ASIC ชั้น 34 บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)

13.วิทยากรในงานสัมมนาภาคีภาครัฐ – เอกชน ประจำปี 2550 “เสริมสร้างความเข้าใจกระบวนการความร่วมมือ รัฐ – เอกชน ในการพัฒนาจังหวัด” ในวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ กทม.

14.วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การพัฒนาอุตสาหกรรมภาคใต้เพื่อการค้าระหว่างประเทศ” ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2550 ณ โรงแรมทวินโลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

15.วิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “การปรับตัวของแรงงานไทยภายใต้กระแสโลก”  กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2550

16.วิทยากรโครงการสัมมนาเรื่อง “10 ปีวิกฤตการเงินเศรษฐกิจไทยจะเดินในทิศทางใด” ในวันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2550 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศรีวิชัย อาคารกาญจนาภิเษกอนุสรณ์ ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี

17.วิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง การค้าชายแดน/การอำนวยความสะดวกด้านการค้า และ Logistics : สิ่งท้าทายในกรอบ ACMECS (?) ในวันพุธที่ 22 สิงหาคม 2550 ณ โรงแรมพลอยพาเลซ จ.มุกดาหาร

18. วิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “การพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง”  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2550

19.วิทยากรในการอบรม “การใช้โปรแกรม PAC I/O เพื่อการวางแผนเศรษฐกิจภาคใต้ตอนกลาง”  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 6 กันยายน 2550 ที่       ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

20.วิทยกรในการบรรยายเรื่อง “การปรับตัวของภาคเอกชนภายใต้ความผันผวนของค่าเงินบาท”  สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี 10  กันยายน 2550 ที่จังหวัดชลบุรี

21.วิทยากรในการอบรม “การประยุกต์ใช้ตาราง I/O เพื่อการวางแผนเศรษฐกิจ”  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2550 ที่ ม. หอการค้าไทย

22.นำเสนอบทความทางวิชาการกลุ่มย่อย เรื่อง "การจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมเชิงกายภาพสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง"  ในการประชุมวิชาการระดับชาตินักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 3 วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 50 ณ อาคารสารนิเทศคณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์

23. วิทยากรในการบรรยายเรื่อง เป็นวิทยากรในเรื่อง "NTB ที่ต้องรู้" สำนักงานกองทุนสนับสนุนการทำวิจัย (สกว.) จัดสัมมนา "ปัจจุบันและอนาคตเกษตรไทย" ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน

24.  ผู้ดำเนินการการเสวนาโต๊ะกลม กฎหมายค้าปลีกเพื่อประชาชน? ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จัดโดย คณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค สภานิติบัญญัติแห่งชาติและม.หอการค้าไทย วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 50

25.  วิทยากรในการบรรยายเรื่อง "ภาวะการแข่งขันในตลาดโลกโดยเฉพาะธุรกิจสิ่งพิมพ์ เครื่องเขียน เครื่องใช้สำนักงาน" จัดโดย สมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 50

26.  วิทยากรในการบรรยายเรื่อง "ผ่าทางตัน ภาวะส่งออกไทยปี 51" บ.ลีโอทรานสปอร์ต จัดกัดสัมมนาประจำปีที่ โรงแรม Royal Orchid Sheraton เมื่อวันพุธที่ 19 ธันวาคม 50

ปี 2551

 

1.วิทยากรบรรยายในหัวข้อ "ทิศทางเศรษฐกิจไทย ภายใต้การบริหารงานของรัฐบาลใหม่" จัดโดยหอการค้าจังหวัดระยอง ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2551 ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อ.เมือง จ.ระยอง

2.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ เรื่อง "แนวโน้มและการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมส่งออกไทยภายใต้ภาวะค่าเงินบาทผันผวน" จัดโดยสมาคมสโมสรนักลงทุน ในวันพุธที่ 19 มี.ค. 51 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาลงกรณ์

3.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ การเสวนาเรื่อง "ทำไม..! ราคาผลไม้ไทยตกต่ำทุกปี"  จัดโดยสภาหอการค้าไทย วันอังคารที่ 25 มี.ค 51  ณ ห้องบอลรูม 2 ร.ร ดิเอมเมอร์รัล

4.วิทยากรบรรยายเรื่อง “การสร้างและการวิเคราะห์เศรษฐกิจโดยใช้ SAM”  ให้กับ อาจารย์, นักศึกษาป.โท และ นักวิจัย ม.เชียงใหม่ ณ ห้องสัมมนา ชั้น 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เชียงใหม่

5.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการเรื่อง "พลังงาน อาหารแพง วิกฤตหรือโอกาสประเทศไทย" ณ IMPACT เมืองทองธานี วันพุธที่ 21 พ.ค 51

6.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการเรื่อง “ไทยได้อะไรในอาเซียน ภายใต้กรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY : AEC)”  วันพฤหัสบดีที่ 12 มิ.ย. 51 ณ ห้องประชุม 1 ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ สโมสรนักลงทุน

7.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ เรื่อง “กฎหมายสรรพสามิตที่อยากเห็น” วันอังคารที่ 24 มิ.ย. 51 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น จัดโดย หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

8.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ เรื่อง “เอสเอ็มอี คุยเฟื่องเรื่องเทคโนโลยี” ณ วิทยาลัยการจัดการ ม.มหิดล วันพุธที่ 25 มิ.ย 51 จัดโดย นิตยสาร MBA

9.วิทยากร เรื่อง “สถานการณ์โลกด้านเศรษฐกิจและสังคมที่มีผลกระทบต่อสังคมไทย”  ณ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันศุกร์ที่ 11 ก.ค 51 จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

10.วิทยากร เรื่อง “โฟกัสเศรษฐกิจสังคมไทยในเขตภาคเหนือครึ่งปีหลังจากวิกฤติพลังงาน”  วันพฤหัสบดีที่ 14 สิงหาคม 2551 ณ ห้องทิพย์พิมาน โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จ.เชียงใหม่

11.วิทยากร ในหัวข้อเรื่อง “โฟกัสเศรษฐกิจด้ามขวานทองรับปี 2009” ในงานสัมมนา “พลิกวิกฤติสร้างโอกาส ผู้ประกอบการไทย” วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมนิภาการ์เด้นท์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดโดยบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)  หอการค้าไทย หอการค้าจังหวัดสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SMEsBank) จังหวัดสุราษฎร์ธานีและสมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ATSME)

12.วิทยากรและผู้ดำเนินรายการงานสัมมนา “เปิดโลกการลงทุนเวียดนาม 360 องศา” หัวข้อ “มุมมองภาคเอกชน : แนวทางการปรับตัวของผู้ประกอบการไทยในเวียดนามต่อสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน” ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพ เมื่อวันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2551 จัดงานสัมมนาโดย สมาคมสโมสรนักลงทุน ธนาคารกสิกรไทย และบริษัท อมตะ คอร์ปอเรชัน จำกัด (มหาชน)

13. นำเสนอบทความทางวิชาการ เรื่อง “การศึกษาปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ” ในการประชุมวิชาการระดับชาติของนักเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 4 " ณ โรงแรมปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2551

ปี 2552

 

1.นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลิตของกิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัดยโสธร” ในการประชุมวิชาการ “การพัฒนาจังหวัดยโสธรบนฐานความรู้” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันอังคารที่ 6 มกราคม 2552 ณ โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ อ.เมือง จ.ยโสธร

2.นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “การเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลิตของกิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัดอุบลราชธานี” ในการประชุมวิชาการ “การพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีบนฐานความรู้” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันจันทร์ที่ 12  มกราคม 2552 ณ โรงแรม ลายทอง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

3.วิทยากรบรรยายเรื่อง “เศรษฐกิจโลกที่มีผลต่อเศรษฐกิจไทย”  ให้แก่ข้าราชการะดับบริหารกระทรวงยุติธรรม ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับกลาง รุ่นที่ 9 จัดโดยสำนักพัฒนาบุคลากร กระทรวงยุติธรรม ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ วันพุธที่ 28 มกราคม 2552

4.วิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลกระทบวิกฤติเศรษฐกิจโลก SMEs ไทยได้หรือเสีย?” ในโครงการไทยช่วยไทย 2009 “หนุนธุรกิจไทย สู้ภัยวิกฤติเศรษฐกิจโลก” AIS SMEs Forum จัดโดยหอการค้าไทย ร่วมกับ AIS และเครือข่ายไทยช่วยไทยทั้งรัฐและเอกชน วันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม  2552 ณ ห้องบางกอกคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ชั้น 5 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว

5.วิทยากรบรรยาย ในการประชุม CEO FORUM เรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤติเศรษฐกิจโลก” จัดโดยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรม Grand Hyatt Erawan

6.วิทยากรงานเสวนาเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจจังหวัดนครสวรรค์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาด การลงทุน ของผู้ประกอบการธุรกิจ” จัดโดย จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์ และเครือข่าย วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ โรงแรม พิมาย จังหวัดนครสวรรค์

7.ร่วมบรรยายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเรื่อง"แก้ปัญหาวิกฤต...คิดโดยสภาวิจัย" วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ โรงแรมเอเชียพัทยา จังหวัดชลบุรี

8.ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์โครงการวิจัยเรื่อง "วิจัยการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของเหรียญกษาปณ์" ของ ดร. ระวี สุวรรณเดโชไชย จากมหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2552 ณ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

9.วิทยากรใน โครงการไทยช่วยไทย 2009 “หนุนธุรกิจไทย สู้ภัยวิกฤติโลก” AIS SMEs FORUM บรรยายในหัวข้อ “ผลกระทบวิกฤตเศรษฐกิจโลก และทิศทางเศรษฐกิจไทย”ณ ห้องศรีจันทร์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเจริญธานี ปริ๊นเซส จ.ขอนแก่น วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2552

10.ได้รับเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ในการประชุมวิชาการ "การวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤต...คิดโดยสภาวิจัยครั้งที่ 2" โดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ณ โรงแรมเอเชีย พัทยา จังหวัดชลบุรี วันที่ 4-6 มิถุนายน 2552

11.ได้รับเชิญจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภาคใต้ เพื่อบรรยายเรื่อง “แนวทางในการศึกษาสะพานเศรษฐกิจภาคใต้ที่มีผลกระทบต่อมูลค่าเพิ่มของโซ่อุปทาน” ให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล คณาจารย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตัวแทนจากหอการค้าจังหวัดสงขลาและสตูล รวมถึงเจ้าหน้าที่ภาครัฐและเอกชน ณ ห้องประชุมคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552

12.ให้ข้อคิดเห็นในประเด็น “ทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไทยใน 10 -20 ปี ข้างหน้า” แก่ตัวแทนจากสถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ ห้องประชุม สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2552

13.นำเสนอผลการศึกษาโครงการ “ศึกษาการเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด” ต่อสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนทุนการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ผู้ว่าราชการจังหวัดและตัวแทนข้าราชการในจังหวัดที่ทำการศึกษา รวม 7 จังหวัด รวมถึงนักวิชาการจากมหาวิทยาลัย และภาคประชาชน ณ ห้องประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2552

14.ได้รับเชิญจากกระทรวงพาณิชย์ให้เผยแพร่ผลงาน “การจัดทำดัชนีบริการระหว่างประเทศทางอากาศ” ให้แก่คณะทำงานการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แสดงความคิดเห็น โดยมีนางพิมพาพรรณณ ชาญศิลป์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุม 30314/1 สำนักงานปลัดกระพาณิชย์

15.วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร"นักบริหารระดับกลาง"รุ่นที่ 10 สำหรับข้าราชการระดับอำนวยการระดับต้นหรือระดับชำนาญการพิเศษ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในหัวข้อ “เศรษฐกิจไทยปี 52: ฟุบหรือฟื้น” ณ ห้องทิวลิป ชั้น 1 โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2552 เวลา 13.00-16.00 น.

16.ให้สัมภาษณ์ในประเด็น “ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดทำดัชนีอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” เพื่อนำเสนอกระทรวงอุตสาหกรรม แก่คณะนักวิจัยจากศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 14 กรกรฎาคม พ.ศ. 2552 เวลา 15.00 น.

17.ให้สัมภาษณ์ในรายการ Hard Topic ทางช่อง Money Chanel ในหัวข้อเรื่อง “การประชุมรัฐมนตรีอาเซียนที่ภูเก็ตส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจการค้าของไทยอย่างไร” ดำเนินรายการโดย นางสาวดาริน ปริญญากุล ซึ่งจะออกอากาศในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2552

18.ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ NBT เรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อเศรษฐกิจไทย”

19.ได้รับเกียรติจาก สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง เชิญเป็นวิทยากร ในงานสัมมนาเศรษฐกิจและการลงทุน ภายใต้โครงการ “เปิดเมืองลุง สู่การลงทุน” ณ โรงแรมวังโนรา จังหวัดพัทลุง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2552

20.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง “ประชาคมแห่งโอกาสประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสภาอุตสาหกรรมภาคใต้และสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย ณ ห้องสุคนธา โรงแรม โนโวเทล เซ็นทรัล สุคนธา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เมื่อวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552 เวลา 08.30 – 12.00 น.

21.ให้สัมภาษณ์ วารสาร Logistics Time ในประเด็น “เส้นทางโอกาสและการเตรียมความพร้อมในการเป็น AEC”

22.วิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตร “นักบริหารระดับกลาง” รุ่นที่ 11 สำหรับข้าราชการระดับอำนวยการระดับต้นหรือระดับชำนาญการพิเศษ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ในหัวข้อ “สถานการณ์เศรษฐกิจประเทศไทย 2552” ณ ห้องสัมนาสำนักงานกิจการยุติธรรมอาคารบี ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 09.00 – 12.00 น.

23.ได้รับเกียรติจากสภาอุตสาหกรรมและสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ เป็นวิทยากรร่วมอภิปรายในหัวข้อเรื่อง “เส้นทางแห่งโอกาสและการเตรียมความพร้อมสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในงานสัมมนาเรื่อง “ประชาคมแห่งโอกาส...ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ห้องนราธิป กระทรวงการต่างประเทศ ในการนี้ คุณเกียรติ สิทธิอมร ประธานผู้แทนการค้าไทย ได้ร่วมปาฐกถาพิเศษด้วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2552 เวลา 13.00 – 17.00 น

24.บรรยายผลงานของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ ให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ ห้องรับรองศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 23 กันยายน 2552 เวลา 14.00 - 15.00 น.

25.ให้สัมภาษณ์พิเศษ รายการเด็ดเศรษฐกิจ (ช่อง 7) ในประเด็น “สถานะสินค้าเกษตรไทยในตลาดอาเซียนหลังจากเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) “  ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2552 เวลา 13.30-15.00 น.

26.ได้รับเกียรติจากหอการค้าจังหวัดปทุมธานี เชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนาเรื่อง "อีก 5 ปีไทยจะชนะหรือแพ้ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ณ ห้องโลตัส ชั้น 3 โรงแรมบางกอก กอล์ฟ สปา รีสอร์ท อ.เมือง จ.ปทุมธานี วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2552 เวลา 13.15 - 14.30 น.

27.ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเหนือ หอการค้าไทย เชิญเป็นวิทยากรในงานสัมมนา บรรยายเรื่อง "โอกาสของผู้ประกอบการ SMEs ไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" ณ โรงแรมทอปแลนด์ จังหวัดพิษณุโลก วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2552 เวลา 10.00 - 12.00 น.

28.ได้รับเกียรติจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) เชิญเป็นวิทยากรร่วมกับ ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม คุณอาคม เติมพิทยาไพสิฐ และ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ในการประชุมระดมความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญระดับสูง (High-Level Expert Roundtable) ชุดที่ 1 เรื่อง “อนาคตของประเทศไทยในปี 2020: นัยต่อการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT 2020)” ณ ห้อง อยุธยา I-II ชั้น 3 โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค กรุงเทพฯ วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2552 เวลา 8.30 - 12.30 น.

29.ได้รับเชิญจากสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ให้เป็นวิทยากรร่วมเสวนากับ ดร. สรจักร เกษมสุวรรณ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ คุณฉัตรชัย มงคลวิเศษไกวัล และคุณชฎารัตน์ สิงหเดชากุล ในหัวข้อ "ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อการแข่งขันในเวทีการค้าเสรี" ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.30 - 16.30 น.

30.วิทยากรบรรยายเรื่อง "อีก 5 ปี ไทยชนะหรือแพ้ ภายใต้ AEC" โดยประธานกลุ่มคือ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล กรรมการรองเลขาธิการ หอการค้าไทย ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติ กลุ่มที่ 3 ของการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 27 ณ โรงแรมเลอ เมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เวลา 13.00 - 16.30 น.

31.ให้สัมภาษณ์รายการ ช่องเถ้าแก่น้อย สถานีโทรทัศน์ ASTV ในหัวข้อ “วิเคราะห์ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 15.30 -16.30 น

32.ให้สัมภาษณ์รายการชั่วโมงธุรกิจ ช่อง Nation Channel ในหัวข้อ “เตรียมความพร้อมเปิดเสรีอาเซียน” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น.

33.วิทยากรในการอบรมเรื่อง “การใช้แบบจำลองเมตริกซ์บัญชีสังคม” ให้กับข้าราชการของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ในวันพุธที่16 ธันวาคม 2552 เวลา 10.00 -12.00 น. ณ สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

34.ร่วมเสวนากับ คุณนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และคุณบุญชัย ปัณฑุรอัมพร ซีอีโอ บริษัท ซาบีนา จำกัด (มหาชน) ภายใต้หัวข้อ "รับมือ AEC อย่างไร" ดำเนินรายการโดย คุณผดุงศักดิ์ เหล่ากิจไพศาล บรรณาธิการเศรษฐกิจ เนชั่น แชนแนล ณ ห้องประชุมกองบรรณาธิการกรุงเทพธุรกิจ ชั้น 5 อาคารเนชั่น วันที่ 18 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 -15.00 น.

35.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "ทางออกสินค้าและภาคบริการที่สำคัญของไทยภายใต้ AEC" ในการอบรมเรื่อง "การค้าภายในพร้อมรับมือ AEC" จัดโดยกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ณ ห้องริชมอนด์ แกรนด์บอลรูม โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี วันที่ 21 ธันวาคม 2552 เวลา 14.30 - 17.30 น.

36.ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง 11 เรื่อง “ปัจจัยเสี่ยงเศรษฐกิจไทยปี 53” สัมภาษณ์โดย คุณอภิรักษ์ หาญพิชิตวาณิชย์ ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 23 ธันวาคม 2552 เวลา 13.00 - 14.00 น.

ปี 2553

 

1.ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TPBS เรื่อง “การเตรียมพร้อมของไทยภายใต้ AEC” วันอาทิตย์ที่ 3 มกราคม 2553 เวลา 13.00 - 13.30 น.

2.ให้สัมภาษณ์รายการ ข่าวเช้า ทีวีไทย ทางสถานีโทรทัศน์ TPBS เรื่อง “ผลกระบบของการเข้า AEC ของประเทศไทย” วันอังคารที่ 5 มกราคม 2553 เวลา 7.00 - 7.20 น.

3.ให้สัมภาษณ์วารสาร Logistics Time เรื่อง “การเปิดเขตการค้าเสรีอาฟต้าและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน จะมีผลกระทบอย่างไรกับขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของไทย” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคารที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 10.00 - 10.45 น.

4.ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ช่อง 3 เรื่อง “ข้าวในอาเซียน” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 12 มกราคม 2553 เวลา 15.30 - 16.00 น.

5.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบอาเซียน” ในการสัมมนาเรื่อง “โอกาสทางการค้าสินค้า บริการและการลงทุนของผู้ประกอบการ (SMEs) กับการเป็น AEC : ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องคูเมือง ชั้น 2 โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ วันจันทร์ ที่ 18 มกราคม 2553 เวลา 11.10-12.00 น.

6.ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ TNN เรื่อง “สินค้าเกษตรกับเขตการค้าเสรีอาเซียน (AFTA)” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 16.00 - 16.30 น.

7.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2553 และการใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบอาเซียน” ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2552 หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ณ ห้องสุรนารี โรงแรมดุสิตปริ๊นเซส อ.เมือง จ.นครราชสีมา วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2553 เวลา 19.00-20.30 น.

8.ให้คำปรึกษา คุณสุนีย์ สถาพร นักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยลาโทรป ประเทศออสเตรเลีย เรื่อง “การศึกษาบทบาทของสมาคมธุรกิจกับการพัฒนาอุตสาหกรรม” ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันอังคาร ที่ 26 มกราคม 2553 เวลา 10.45-11.30 น.

9.ให้สัมภาษณ์นิตยสารข้าวไทย เรื่อง “ลู่ทาง อุปสรรค โอกาสข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ณ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันพุธที่ 27 มกราคม 2553 เวลา 10.30 - 11.30 น.

10.เป็นวิทยากร เสวนาภายใต้หัวเรื่อง "โอกาสทางด้านบริการภายใต้ AEC" ในงาน "Thailand SMEs EXPO 2010" ซึ่งจัดโดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่องเถ้าแก่น้อย ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ ในวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2553 เวลา 15.00-17.00 น.

11.ให้สัมภาษณ์ Martine van Es นักวิจัยด้านการตลาดของสถานทูตเนเธอร์แลนด์ เรื่อง “โลจิสติกส์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ณ ห้องประชุม ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 10.30 -11.30 น.

12.ให้สัมภาษณ์รายการคิดลึกคิดไกลไปกับหอการค้า เรื่อง "บทบาทของศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศกับการพัฒนาเศรษฐกิจ" ณ อาคารบรรเจิดชลวิจารณ์ ชั้น 1 หอการค้าไทย วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.30-14.00 น

13.บรรยายพิเศษเรื่อง “ทิศทางและมาตรการรองรับภายใต้พันธกรณีการเปิดเสรีการค้าอาเซียน ภาคบริการท่องเที่ยว” ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 13.00 – 14.00 น. ณ หอการค้าไทย

14.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “การใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้กรอบอาเซียน” ในการสัมมนาเรื่อง "การปรับตัวของอาเซียนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และการรู้จักใช้ประโยชน์จากการเปิดเสรีอาเซียน” จัดโดยกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเมโทรโพล จังหวัดภูเก็ต วันศุกร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 เวลา 11.10-12.00 น.

15.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ผลกระทบของ AEC ต่อประเทศไทย” ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม ในหัวข้อ ผู้นำกับบทบาทภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ (การลงทุน) ระหว่างประเทศ ให้แก่นักบริหารระดับสูงจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระต่างๆ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี วันที่ 3 มีนาคม 2553 เวลา 10.45 - 11.30 น.

16.รับเชิญจากหนังสือพิมพ์ “กรุงเทพธุรกิจ” และสื่อในเครือเนชั่น บรรยายพิเศษในหัวข้อ Panel Discussion: ภาพรวมการเปิดเสรีประชมคมเศรษฐกิจอาเซียน ร่วมกับ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ณ โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด รัชดา ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 เวลา 11.30 - 12.30 น.

17.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา เรื่อง “AFTA กับ SME โอกาสการค้าใหม่ที่อยู่ไม่ไกล” จัดโดยธนาคารทหารไทยมหาชน (จำกัด) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดขอนแก่น และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่น ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน 2553 เวลา 12.30-17.00 น.

18.รับเชิญจากบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)  เพื่อเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” ในงานสัมมนา เรื่อง “Strategic Thinking Session (STS) ประจำปี 2553” ให้แก้ผู้บริหารระดับสูงเพื่อร่วมกำหนดทิศทางและวางแผนกลยุทธ์การดำเนินงานของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรม แมริออท กรุงเทพ วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2553 เวลา 11.00-12.00 น.

 

19.บรรยายพิเศษ เรื่อง “เงื่อนไขการค้าโลกกับผลกระทบต่ออาชีพเกษตรกรรม” ในงานประชุมวิชาการ “จากฐานความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดชัยนาท” ครั้งที่ 2 จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ณ ห้องประชุมราชา โรงแรมชัยนาทธานี  วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2553 เวลา 13.30 – 14.00 น

20.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ  “กฎ กติกา ของอาฟต้า และการค้าระหว่างประเทศ” ในงานสัมมนา เรื่อง “ยุทธศาสตร์การค้าการลงทุน  สู่ภูมิภาคสัญจร “ตีแตกการค้าในยุคอาฟต้า” ร่วมจัดโดย หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ จังหวัดนครราชสีมา หอการค้าจังหวัดนครราชสีมา ธนาคารเกียรตินาคิน  หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน โคราชเคเบิ้ลทีวี  ณ โรงแรมสีมาธานี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2553

21.รับเชิญจาก สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นวิทยากรบรรยายในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง: ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม รุ่นที่ 69-70 ประจำปี 2553 โดยบรรยายในหัวข้อ "ผู้นำกับบทบาทภาครัฐในการพัฒนาเศรษฐกิจ การลงทุน ระหว่างประเทศ" เมื่อวันพุธที่ 9 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30-15.30 น.

22.รับเชิญบรรยายผลงานศูนย์ฯแก่ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร TEPOT รุ่นที่ 3 : หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าการพาณิชย์และอุตสาหกรรม ณ ห้อง EX-MBA3 อาคาร 7 ชั้น 12 วันที่ 10 มิ.ย.53 เวลา 15.30 - 16.00 น.

23.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา เรื่อง “SME อุดรฯ กับโอกาสการค้าใหม่” จัดโดยธนาคารทหารไทยมหาชน (จำกัด) ร่วมกับหอการค้าจังหวัดอุดรธานี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ณ โรงแรมบ้านเชียง วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2553 เวลา 12.30-17.00 น.

24.รับเชิญจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และชมรมบัวหลวงเอสเอ็มอี ให้เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง "SME ไทยในยุคเศรษฐกิจเสรีเอเชีย" ร่วมกับคุณวินิจฉัย แจ่มแจ้ง ที่ปรึกษาการพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์ ดำเนินการอภิปรายโดย คุณสร้อยฟ้า โอสุคนธ์ทิพย์ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ วันที่ 18 มิถุนายน 2553 เวลา 14.30 - 15.30 น.

25.รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ "การก้าวย่างของไออาร์พีซี ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)" จัดโดย บริษัท IRPC ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคารบี ชั้น 6 ห้องสวนสน เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2553 เวลา 9.00-12.00 น. โดยมีคุณก้อง รุ่งสว่าง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด และคุณนันทชัย ประภาวัฒนเวช รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายพาณิชยกิจและการตลาด เป็นประธานในการจัดสัมมนา

26.รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษเสวนาในหัวข้อ “บทบาทของอาเซียนต่อสถานการณ์ข้าวโลก” ร่วมกับ นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิช คุณชาญชัย รักษ์ธนานนท์ นายกสมาคมโรงสีข้าวไทย คุณโชคชัย เศรษฐีวรรณ อุปนายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย และรองศาสตราจารย์สมพร อิศวิลานนท์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และนโยบายการเกษตร ในงาน Thai Rice Conference & Exhibition 2010 “ข้าวไทยก้าวไกล สร้างสายใยสู่อาเซียน”  ณ ห้องเจ้าพระยา หอประชุมกองทัพเรือ วันพุธ ที่ 11 สิงหาคม 2553  เวลา 15.00 - 16.30 น.

27.บรรยายพิเศษเรื่อง  “Next Step ประเทศไทย : แนวทางปฏิบัติสำหรับนักธุรกิจไทย” ณ ห้องบุหงา โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553 เวลา 14.30 – 15.15 น. และเสวนาเรื่อง “Next Step, ประเทศไทย : เรื่องน่ารู้สำหรับภาคธุรกิจไทย”  ร่วมกับ คุณธราธร ศรีสกุล ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด  บริษัท ทีเอ็นที เอ็กซเพรส (ประเทศไทย) จำกัด

28.เป็นวิทยากรสัมมนาเรื่อง "Recovering Thailand สู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาสและความท้าทายของประเทศไทย" ร่วมกับประธานหอการค้าแห่งประเทศไทย ปลัดกระทรวงคมนาคม นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว และกรรมการผู้จัดการบริษัท TNT Express Worldwide (Thailand) Co.,LTD. โดยในงานได้รับเกียรติจากท่าน อลงกรณ์ พลบุตร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวเปิดงานสัมมนาและกล่าวปาฐกถาพิเศษ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ วันที่ 20 สิงหาคม 2553 เวลา 14.30 - 16.30 น.

29.ได้รับเกียรติจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ"ฐานคน ฐานทรัพยากร ฐานคิด: การพัฒนารอบด้านบนฐานความรู้ของจังหวัดนครปฐม" ครั้งที่ 2 อภิปรายในหัวข้อ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) กับโอกาสของเกษตรกร ณ ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 7 จังหวัดนครปฐม วันที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 10.00 - 11.30 น.

30.ได้รับเกียรติจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมวิชาการ"การเตรียมตัวของภาคเกษตรไทยภายใต้ข้อตกลงประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" ในงาน "การนำเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo 2010)" ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ วันที่ 30 ส.ค. 53 เวลา 13.30 - 14.30 น.

31.ได้รับเชิญจาก สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในการประชุมสัมมนา “การพัฒนาความพร้อมผู้ประกอบการในกลุ่มจังหวัดและผู้ประกอบการกัมพูชา เพื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ภายใต้หัวข้อเรื่อง “การเตรียมการของภาคราชการและภาคเอกชน 2 ฝ่าย เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปี 2015 และการใช้ประโยชน์จาก AEC” ณ โรงแรมอินโดจีน อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2553 เวลา 14.00-16.00 น.

32.ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” ในงานสัมมนา เรื่อง “SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” จัดโดยธนาคารทหารไทยมหาชน (จำกัด) ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์  ห้องทับทิมสยาม 2 วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 เวลา 12.30-17.00 น

33.ให้สัมภาษณ์ในหัวข้อ "ทางรอดข้าวไทยในตลาดโลก" ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์ เพื่อบันทึกรายการจอโลกเศรษฐกิจ ทางไทยทีวีสีช่อง 3 ทำการสัมภาษณ์โดยคุณพรรณภิดา เพชรรัตน์ ในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2553

34.ได้รับเชิญจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา “SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมโนโวเทลเซ็นทารา หาดใหญ่

35.ได้รับเชิญจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา “SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” เมื่อวันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2553 เวลา 13.00-17.00 น. ณ โรงแรมเมโทรโพล ภูเก็ต ห้องพระพิทักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 3

36.ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “ASEAN+3, ASEAN+6 Impact on Veterinary Roles” ร่วมกับ รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และ คุณพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ในงานประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตวแพทย์และการเลี้ยงสัตว์ ครั้งที่ 36 ซึ่งจัดโดยสัตวแพทยสมาคมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ (OIE) ร่วมกับองค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ และองค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 11.00 – 12.30 น. ณ ห้อง Royal Jubilee Ballroom ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็คอารีนาเมืองทองธานี กรุงเทพฯ

37.ได้รับเชิญจาก ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรเสวนาพิเศษ ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความเข้าใจ เขตการค้าเสรี AFTA กฎเกณฑ์และเงื่อนไข” ในงานสัมมนา “SME รุก รวย รับโอกาสจาก AFTA” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2553 เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียล บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

38.ได้รับเชิญให้เป็นวิทยากรในการอภิปราย  “ พัฒนาการสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อภาคเกษตรไทย (Existing Development, New Challenges) ” ในหัวข้อ “ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean Economics Community : AEC) ” ในวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 9.50 – 12.30 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามาการ์เดนส์ กรุงเทพมหานคร

ปี 2554

 

1.ได้รับเชิญจากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ประเทศไทยกับการก้าวเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรระดับบริหาร” รุ่นที่ 1 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมที เค พาเลซ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 16.30  - 18.00 น.

2.เป็นวิทยากรบรรยายในโครงการบรรยาย/ฝึกอบรม Research Forum ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2553 ในหัวข้อ “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้ทุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และหน่วยงานภายนอก” ในวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียน Ex-MBA 3 อาคาร 7 ชั้น 12 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3.เป็นวิทยากรรับเชิญในงานเสวนา หัวข้อ”การค้าอาเซียน-จีน ความท้าทายของทุนไทย” ของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ ในวันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล

4.เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: โอกาสหรือวิกฤตของประเทศไทย” ร่วมกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันชัย รัตนวงษ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโลจิสติกส์ และ ดร. เอกชัย อภิศักดิ์กุล ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาธุรกิจครอบครัว และ SMEs ในการเสวนาทางวิชาการของการประชุมวิชาการ UTCC Academic Week ปีการศึกษา 2553 วันจันทร์ที่ 21 มีนาคม 2554 ณ ห้อง 10201 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

5.วิทยากรรับเชิญในงานเสวนา หัวข้อ“ถนนสู่ AEC เพื่อ SME ไทย”ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว) ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Meeting 1-2 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

6.วิทยากรบรรยาย “ทิศทางประเทศไทย รัฐบาลใหม่ควรทำอะไร” กรรมการสาขาเศรษฐศาสตร์ สภาวิจัยแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม 2554 ณ สมาคมเศรษฐศาสตร์ ธรรมศษสตร์

7.วิทยากรบรรยาย “กฎ ระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อประเทศไทย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2554 ณ กระทรวงพาณิชย์

8.วิทยากรบรรยาย “การเตือนภัยอุตสาหกรรมในอาเซียน” ให้กับข้าราชการกรมอุตสาหกรรมของลาว ณ  นครเวียงจันทร์ ประเทศลาว วันที่ 22-24 มิถุนายน 2554

9.วิทยากรบรรยาย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผลกระทบต่อประเทศไทย” ในการจัดฝึกอบรมหลักสูตร “พนักงานเจ้าหน้าที่กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรระดับบริหาร” รุ่นที่ 2 ณ ห้องกัลปพฤกษ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมที เค พาเลซ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00  - 12.00 น.

10.วิทยากรบรรยาย “กฎ ระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อประเทศไทย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดสงขลา

11.วิทยากรบรรยาย “กฎ ระเบียบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อประเทศไทย” กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทวงพาณิชย์ วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2554 ณ จังหวัดหนองคาย

12.วิทยากรบรรยาย “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีผลต่อประเทศไทย” นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13. ผู้วิจารณ์งานวิจัย The 1st International Conference on International Relations and 

      Development  (ICIRD 2011), 19-20 May 2011 at the Faculty of Political Science,

      Thammasat University, Bangkok, Thailand

14.สัมภาษณ์ รายการชั่วโมงทำกิน สถานี ไทยพีบีเอส เรื่อง ศักยภาพการแข่งขันสินค้าเกษตรในอาเซียน

 วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 10.00-10.15 (ทางโทรศัพท์)

15,ประชุม “Second Lima Dasar Summit” ที่รัฐปีนัง มาเลเซีย วันที่ 1 – 3 มิถุนายน 2554

16.สัมภาษณ์ช่อง  9 เรื่อง “ข้าวไทยในอาเซียน” รายการ “หนึ่งในอาเซียน” วันที่ 13 มิถุนายน 2554

17.บรรยาย “การเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อภาคอุตสาหกรรมไทย” กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 17 มิถุนายน 2554 โรงแรมสยามซิตี้ ห้องกมลมาศ ชั้น 6

18.บรรยาย “บริบทการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัดและแนวโน้มอุตสาหกรรมไทย” อุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง โรงแรมชัยคธานี อ.เมือง จ.พัทลุง วันที่  27 กันยายน 2554

18.บรรยาย “AEC New Paradigm Shift for Thai SMI” กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม วันที่ 16 ธันวาคม 2554  ณ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

แถลงข่าว

ปี 2548

 

1.การประเมินความเสียหายของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอันเกิดจากสึนามิ

2.1 ปี ของความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้: ผลกระทบต่อเศรษฐกิจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.การประเมินผลกระทบการใช้จ่ายของภาครัฐบาล ด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศปี 2548

4.ทิศทางการส่งออกของไทยภายใต้ราคาน้ำมันที่ผันผวน

5.การศึกษาโครงสร้างการนำเข้าของไทยเพื่อลดการขาดดุลทางการค้า

6.ศักยภาพการแข่งขันด้านบริการของไทยภายใต้กรอบ FTA

7.การคาดการณ์ทิศทางในการส่งออกและนำเข้าสินค้าของประเทศไทยภายใต้กรอบและนอกกรอบ FTA ไทย-อินเดีย

8.การคาดการณ์ทิศทางการส่งออก นำเข้าและดุลการค้าของไทยภายใต้กรอบและนอกกรอบ FTA ไทย-จีน ไตรมาสที่ 1/2549

9.การจัดทำดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจำไตรมาส 4/2548 (Trade Facilitation Index : TFI)

10.ภาคบริการค้าส่งค้าปลีกภายใต้ FTA

11.ความผันผวนของราคายาง : ใครอยู่เบื้องหลัง

ปี 2549

 

1.ผลกระทบเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ภายใต้ FTA ไทย-ญี่ปุ่น

2.การประเมินผลกระทบจากงบประมาณรายจ่ายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

3.ดัชนีอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมรายไตรมาส (SMEs MPI) 2/2549

4.การจัดทำดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจำไตรมาส 2/2549 (Trade Facilitation Index: TFI)

5.ผลกระทบของการยกเลิก GSP สหรัฐฯ ต่อเศรษฐกิจไทย

6.การคาดการณ์ภาวการณ์ส่งออกสินค้ารายไตรมาสของไทยประจำไตรมาสที่ 4 พ.ศ. 2549

7.ดัชนีอุตสาหกรรม SMEs ประจำไตรมาสที่ 3/2549

8.ผลกระทบของเวียดนามเข้าเป็นสมาชิก WTO ต่อการส่งออกของไทย

9.ดัชนีอุตสาหกรรม SMEs ประจำไตรมาสที่ 4/2549

ปี 2550

 

1.การคาดการณ์ภาวการณ์ส่งออกสินค้ารายไตรมาสของไทยประจำไตรมาสที่ 1-4 พ.ศ.2550

2.การคาดการณ์ภาวะการผลกระทบเศรษฐกิจด้านการค้าระหว่างประเทศหลังจัดตั้งรัฐบาลใหม่ ภายใต้ FTA ไทย-ญี่ปุ่น

3.การประเมินผลกระทบจากงบประมาณรายจ่ายด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของภาครัฐต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศด้านวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

4.การจัดทำดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจำปี 2549 และคาดการณ์ปี 2550 (Trade Facilitation Index: TFI)

ปี 2551

 

1.การคาดการณ์ภาวการณ์ส่งออกสินค้ารายไตรมาสของไทยประจำปี 2551

2.ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนและราคาน้ำมันต่อภาคการค้าของไทย

3.ผลกระทบและการปรับตัวของผู้ส่งออกไทยไปตลาดสหรัฐฯ ภายใต้วิกฤตซับไพร์ม

4.การส่งออกครึ่งปีหลังจะเป็นอย่างไรภายใต้ความผันผวนทางเศรษฐกิจ?

5.ผลกระทบจากความขัดแย้งทางการเมืองต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยวและการกระจายรายได้ของคนไทย

6.การประเมินผลกระทบต่อภาคการส่งออกจากความขัดแย้งทางการเมือง

7.ทิศทางการส่งออกไทยไปตลาดสหรัฐฯ: ภายใต้วิกฤตแฮมเบอร์เกอร์

8.ผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าไทยไปตลาดหลักจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

9.การจัดทำดัชนีการอำนวยความสะดวกทางการค้าของไทยประจำปี 2551 และคาดการณ์ปี 2552 (Trade Facilitation Index: TFI)

ปี 2552

 

1.การวิเคราะห์ทิศทาง ปัญหาและอุปสรรคภาคการค้าของไทย ปี 2552

2.การวิเคราะห์ทิศทาง การส่งออก-นำเข้า ของไทยครึ่งหลังปี 2552

3.ผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ต่อ SMEs และภาคครัวเรือนไทย

4.ดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์การส่งออกของไทย ปี 2552 และ 2553

5.ตำแหน่งตลาดสินค้าเกษตรของไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

6.การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ของหอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ

7.การจัดตั้ง AEC Prompt

 

ปี 2553

 

1.การวิเคราะห์ทิศทาง ปัญหา และอุปสรรค ภาคการค้าระหว่างประเทศของไทยปี 2553

2.ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจโลจิสติกส์และขนส่งทางบกไทยของผู้ประกอบการ SMEs ภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

3.การวิเคราะห์ตำแหน่งการตลาดของสินค้าอุตสาหกรรมไทยในอาเซียน

4.ดัชนีชี้นำการส่งออก เดือนกรกฎาคม 2553

5.ทางรอดข้าวไทยเพื่อการแข่งขันในตลาดอาเซียน

6.ความพร้อมและความเข้าใจของภาคการผลิตและภาคบริการไทยต่อการแข่งขันในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ที่ปรึกษาโครงการ

ปี 2541

 

1. ผลกระทบของการดำเนินนโยบายการคลังแบบขาดดุลต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจไทย: วิเคราะห์โดยใช้ตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต

(คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

2. การวัดต้นทุนทรัพยากรภายในประเทศ (Domestic Resource Cost) ของสินค้าส่งออกของไทย (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

ปี 2543 

 

การศึกษาจำนวนสาขาที่เหมาะสมของธนาคารพาณิชย์ไทย : กรณีธนาคารไทยพาณิชย์

ปี 2544 

1.โครงการปรับปรุงและพัฒนาเพื่อภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย

(กรมเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม)

2. โครงการ Thailand Motorway Traffic Study (กรมทางหลวง) (เงินวิจัยจาก CIDA)

ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

 

ปี 2544 

 

แบบจำลองเพื่อการส่งออกยางพาราของไทย

 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

1. การวิเคราะห์กระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าของ WTO ที่มีต่ออุตสาหกรรมไก่สดแช่แข็งของประเทศไทย (นางสาวศุภรัตน์ ปิ่นจินดา)

                2. การศึกษาการบริการรูปแบบใหม่ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

(นางสาวแก้วตา จินดาวัฒน์)

 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท (คณะเศรษฐศาสตร์ ม.สุโขทัยธรรมาธิราช)

1. การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของวิสาหกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมในอำเภอเมือง และอำเภอรอบนอกของจังหวัดชลบุรี

(นายมนตรี เกรียงไกรสุข)

2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่องานดำเนินการของวิสาหกิจสิ่งทอขนาดและขนาดย่อมในประเทศไทย (นางสาววันใหม่ ไม้แพ)

 

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

1. แบบจำลองเพื่อศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้าตามกรอบของ WTO

(คุณภูมิศักดิ์ ราศรี)

2. แบบจำลองประสิทธิภาพทางเทคนิคของข้าว (คุณสุธานนท์ โพธิ์ชาธาร)

 

ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก (คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง)

1. การวิเคราะห์ผลกระทบการดำเนินนโยบายการจัดทำการเจรจาเขตการค้าเสรีของสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรที่มีต่อเศรษฐกิจโดยรวม (นายศรัณย์ รักษ์เผ่า)

2. การส่งออกของประเทศไทยไปยังประเทศในกลุ่มเขตการค้าเสรีอาเซียน (นางชุติสร แก้วบรรจง)

 

ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจ

               1. คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาแก้ไขปัญหาภาคอุตสาหกรรม ในคณะกรรมาธิการอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยว สภานิติบัญญัติแห่งชาติ

                2. ที่ปรึกษาในการบริหารราชการจังหวัดพัทลุง

 

ที่ปรึกษาหลักสูตร

                การพัฒนาหลักสูตรการค้าชายแดนระดับอนุปริญญา วิทยาลัยชุมชนสระแก้ว

 

อาจารย์พิเศษ

1. บัณฑิตวิทยาลัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2. คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

 

วิพากษ์หลักสูตร

                โครงการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

 

วิชาที่สอน

1. เศรษฐมิติ

2. ระเบียบวิธีวิจัย

3. บัญชีรายได้ประชาชาติ

4. เศรษฐกิจประเทศไทย

5.ทฤษฎีและนโยบายการค้าระหว่างประเทศ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770900
Today
Yesterday
This Week
106
299
673
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย