คณาจารย์

Contact-image
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระชาติ กิเลนทอง


ตำแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน


โทร


ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถ.วิภาวดีรังสิต  แขวง/เขต ดินแดง กรุงเทพฯ 10400
ประเทศไทย

อีเมลล์ 

tee@riped.utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

Macroeconomics, Contract Theory, Development
Economics,Financial Economics, Labor Economics

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.   2549

Ph.D. (Economics), University of Chicago

พ.ศ.   2546

M.A. (Economics), University of Chicago

พ.ศ.   2543       

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ฟิสิกส์), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

พ.ศ.   2541

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทอง),
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ.   2553

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ.   2553

 ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ.   2549

 อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ.   2549

 Assistant Professor, University of California,
Santa Barbara

พ.ศ.   2543

 นักวิจัย สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

พ.ศ. 2554

Collateral Premia and Risk Sharing under
Limited Commitment,
EconomicTheory/Vol.46/ Apri 2011, 475-501

พ.ศ.

Thai’s Enterprise Panel Survey (TEPS) 
ได้รับทุนสนับสนุนจาก University of Chicago

พ.ศ.

Market Based, Segregated Exchanges in Securities
with Default Risk (joint with Robert M. Townsend)

พ.ศ.

Trade through Endogenous Intermediaries
(joint with Cheng-Zhong Qin)

พ.ศ.

ผลกระทบทางเศรษฐกิจของการพัฒนาระบบมาตรวิทยา
(ร่วมกับ ดร. สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์, TDRI report)

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770987
Today
Yesterday
This Week
193
299
760
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย