คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

-ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์

-รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

 

ความเชียวชาญ: เศรษฐศาสตร์การเงิน การพยากรณ์เศรษฐกิจ และสถิติประยุกต์

ประวัติการศึกษา

Ph.D.(Applied Statistics and Research Methods : Measurement) University of
Northern Colorado, U.S.A.

พบ.ม.(พัฒนาการเศรษฐกิจ-เศรษฐศาสตร์การเงิน) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงิน)(เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

บทความ 

 

 1.)  ความสามารถในการชี้นำของดัชนีชี้นำทางเศรษฐกิจของประเทศไทย, สัมมนาทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ , 2544

 2.)  การทดสอบประสิทธิภาพของเป้าหมายขั้นปฏิบัติการที่มีต่ออัตราเงินเฟ้อและกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อของไทย, สัมมนาทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ , 2545

 3.)  ความสามารถในการชี้นำของดัชนีความเชื่อมั่น ,สัมมนาทางวิชาการของคณะเศรษฐศาสตร์ , 2545

 4.)  การประมาณการขนาดเศรษฐกิจนอกระบบของไทย , การสัมมนาทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ , 2546

 5.)  โครงการสำรวจพฤติกรรมการออมและการก่อหนี้ของภาคครัวเรือน, ธนาคารแห่งประเทศไทย , 2547

 6.)  สถานการณ์หนี้ครัวเรือนของไทย น่าเป็นห่วงเพียงใด ,การสัมมนาทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์ , 2547

 7.)  พฤติกรรมการบริโภคอาหาร น้ำ ของประชาชน , มูลนิธิสาธารณสุข , 2547

 8.)  การประเมินผลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , หนังสืองานสัมมนาวิชาการ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2547

 9.)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หลักการปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ(1ต.ค.2547-1กค.2548) , กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2547

 10.)  โครงการจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร ,กระทรวงพาณิชย์ , 2547

 11.)  โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคการค้าและบริการ, สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2547

 12.)  โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรม ,สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , 2547

 13.)  การประเมินผลการดำเนินงานตามพันธกิจวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรมของศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ, ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ , 2547

 14.)  "เหนือ กลาง อีสานใต้"ศักยภาพเศรษฐกิจของใครเด่นสุด?" , การสัมมนาทางวิชาการคณะเศรษฐศาสตร์, ปีการศึกษา 2549 , 2548

 15.)  โครงการวิจัยเพื่อเตรียมความพร้อมของไทยในการจัดทำเขตการค้าเสรีระหว่างไทยกับแอฟริกาใต้, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพานิชย์ , 2548

 16.)  โครงการสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการของธนาคารออมสิน, ธนาคารออมสิน , 2548

 17.)  โครงการนำรวจเจาะลึกหาความคาดหวังของกลุ่มเป้าหมายต่อการให้บริการของกรมการค้าภายใน, กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ , 2548

 18.)  โครงการดัชนีความเชื่อมั่นผู้ประกอบการภาคการค้าและบริการรายเดือน, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ,
2548

 19.)  โครงการสำรวจสภาวะธุรกิจของผู้จำหน่ายรถยนต์ ,บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ จำกัด , 2548

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770969
Today
Yesterday
This Week
175
299
742
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย