คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิพร รุจิระยรรยง

ตำแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน

 

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพ  10900

โทร. 02-697-6309

อีเมลล์ 

sittiporn_ruj@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์มหภาค เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2539 - 2541     

 M.S. in Economics The University of Nebraska, Omaha 

พ.ศ. 2535 - 2538            

 เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2545 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2554 - ปัจจุบัน

ประธานคณะกรรมการวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2548 - 2553

เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2553 - 2554

หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2544 - 2544

เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผน ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)

พ.ศ. 2542 - 2544

เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อรายใหญ่นครหลวง 1 ธนาคารกรุงเทพ มหาชน จำกัด

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

 

 -

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

 

-

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา 

พ.ศ. 2554

นักวิจัย “โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทย เพื่อรองรับการเปิดเขตการค้าเสรีอาเซียน” กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2554

นักวิจัย “โครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 (กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการจัดตั้งสถานีขนถ่ายสินค้า)” สำนักงานจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

พ.ศ. 2553

นักวิจัย “โครงการวิจัยพฤติกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวติ(Lifestyle) และความต้องการบริการทางการเงินของลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พ.ศ. 2553

นักวิจัย “โครงการศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย" ธนาคารสหกรณ์เพื่อเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พ.ศ. 2552

นักวิจัย “โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย (ขั้นตอนที่ 2) การศึกษากิจกรรมด้าน  โลจิสติกส์ตั้งแต่การจัดเก็บ การขนย้าย การส่งมอบให้กับผู้บริโภคในประเทศ และการส่งออก” สำนักงานและคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สอน.) กระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2551

นักวิจัย “โครงการประเมินอุปกรณ์อำนวยความสะดวก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร” สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

พ.ศ. 2550

นักวิจัย “โครงการศึกษาผลกระทบการเปิดเสรีการค้าภาคบริการที่มีต่อประเทศไทย” หอการค้าไทย

พ.ศ. 2548

นักวิจัย “โครงการจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร ปี 2548” กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2547

นักวิจัย “โครงการรายงานเศรษฐกิจและธุรกิจรายเดือน” มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2547

นักวิจัย “โครงการศึกษาการส่งเสริมการลงทุนแก่นักธุรกิจไทยในกลุ่มประเทศ ECS” สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

พ.ศ. 2546

นักวิจัย “โครงการยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันรายภาค (ภาคใต้)” การประชุมสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศครั้งที่ 21

พ.ศ. 2546

นักวิจัย “โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน : ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล (ภาคกลาง)” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2545

นักวิจัย “โครงการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม”สำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

 

 -

หนังสือ/ ตำรา 

 

 -

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

 

 -

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772720
Today
Yesterday
This Week
431
378
2493
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย