คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน


โทร

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900
ประเทศไทย

02-697-6309

อีเมลล์ 

wanida_wat@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ การวิจัยเชิงสำรวจทางเศรษฐศาสตร์ การประเมินผลแผนงานโครงการ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2542     

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   

พ.ศ. 2536           

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร, เกียรตินิยมอันดับสอง)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2543-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2537-2540

ผู้ช่วยนักวิจัย ฝ่ายวิจัยวางแผนและการลงทุน

สำนักกรรมการผู้อำนวยการ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ศรีมิตร จำกัด (มหาชน)

พ.ศ. 2536-2537

Senior Clerk

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร     

 

-

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

 

-

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา

พ.ศ. 2552

โครงการประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมแม่พิมพ์ พ.ศ.2547-2551 ได้รับทุนสนับสนุนจาก สถาบันไทย-เยอรมัน

พ.ศ. 2551

-โครงการประเมินแผนการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

-โครงการแผนแม่บทสถิติรายสาขา จำนวน 2 สาขา (สถิติสาขาการท่องเที่ยว โรงแรม และภัตตาคาร และสถิติสาขาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ศ. 2550

-โครงการศึกษาทบทวนการดำเนินงานการลดอุบัติเหตุทางถนนในประเทศไทย พ.ศ.2540-2550 และบทบาท สสส. ของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

-โครงการประเมินผลการดำเนินการการเคลื่อนกระบวนการเครือข่ายลดอุบัติเหตุ ของสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

 

-โครงการจัดทำกฎการปฏิบัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย

พ.ศ. 2549 

 

-โครงการศึกษาการปรับโครงสร้างสำนักงานสถิติแห่งชาติเพื่อรองรับ พรบ. สถิติ ฉบับใหม่และแผนแม่บทสถิติของประเทศ สำนักงานสถิติแห่งชาติ (โครงการภายใต้การสนับสนุนของ UNDP Thailand)

 

-โครงการจัดทำแผนแม่บทสถิติสาขาการท่องเที่ยว สำนักงานสถิติแห่งชาติ

พ.ศ. 2548

-โครงการศึกษาเพื่อการกำหนดความเป็นเลิศของบางกลุ่มสินค้าภาคบริการในตลาดโลก สำนักเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

-โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับของไทย ของสำนักเจรจาการค้าพหุภาคี กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2547

-โครงการจัดทำระบบคาดการณ์และเตือนภัยสินค้าเกษตร ของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

-โครงการศึกษานโยบายและมาตรการการค้าเชิงรุกเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สำนักบริหารนโยบายนำเข้า กระทรวงพาณิชย์

-โครงการการประเมินผลการดำเนินงานของแผนงานวิจันและพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพและระบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HPP-HIA)

พ.ศ. 2546

-โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2545

-โครงการการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสำหรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนานวัตกรรม

-โครงการ "ศึกษาและสำรวจราคานำเข้าและส่งออกของประเทศไทยไปยังสหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่น" ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-โครงการ "ศึกษาและสำรวจราคานำเข้าของประเทศไทย" ของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

-โครงการ “ปัจจัยที่ทำให้สถานประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ"

พ.ศ. 2544

-โครงการ "สำรวจผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน" ของธนาคารแห่งประเทศไทย

-โครงการ "ลักษณะประกอบการและปัญหาอุปสรรคของ SMEs ไทยในภาคการค้า" ของกระทรวงอุตสาหกรรม

พ.ศ. 2543

-โครงการ "การประเมินผลการดำเนินงานของกิจกรรมบริการปรึกษาอุตสาหกรรม" ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

พ.ศ. 2542

การสำรวจภาคสนาม (ผู้ช่วยส่วนงานประมวลผล) โครงการ "Thailand's Business  Environment and Governance : Private Enterprise Survey" ของธนาคารโลก

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

พ.ศ. 2546

ปัจจัยกำหนดขนาดสินบนของภาคธุรกิจไทย งานวิจัยเสนอในงานสัมมนาประจำปี 2545 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หนังสือ/ ตำรา

 

 -

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ

พ.ศ. 2549

ที่ปรึกษา โครงการประเมินผลการทำข้อตกลงว่าด้วยผลงานและการนำยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ  เพื่อจัดทำคำรับรองปฏิบัติราชการของส่วนราชการ กลุ่มจังหวัด และรายจังหวัด จำนวน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดพิจิตร ตามเงื่อนไขของสำนักงาน ก.พ.ร.

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772703
Today
Yesterday
This Week
414
378
2476
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย