คณาจารย์

Contact-image

นางสาวเรวดี  พานิช

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

โทร. 02-697-6311

อีเมลล์ 

Rewadee_pan@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์มหภาค การลงทุนและการวิเคราะห์หลักทรัพย์

ประวัติการศึกษา

2543

วท.ม.(เศรษฐศาสตร์เกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2539

ศบ.(เศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ)(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง)     มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

ประวัติการทำงาน

2554            

หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์การเงิน คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2549-2550

นักวิจัย(Senior Analyst) ประจำศูนย์ CIS and Balkan States Center

2543-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2542-2543

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนโยบายและแผน (โครงการวิจัยเพื่อพัฒนายาต้านไวรัสเอดส์) ทบวงมหาวิทยาลัย

เอกสารประกอบการสอน

2554

การลงทุนและวิเคราะห์หลักทรัพย์

อบรม

 

2554

อบรมหลักสูนรโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Advance 1 (รุ่นที่ 4)

2553              

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์ข้อมูลอนุกรมขั้นสูง”  จัดโดย สมาคมนักวิจัยร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

2552

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การวิเคราะห์เชิงปริมาณขั้นสูง”  จัดโดย สมาคมนักวิจัยร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ ม. เกษตรศาสตร์

2551

อบรมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตลาดการเงินและการลงทุนใน หลักทรัพย์(Single Lincense) จัดโดย NIDA BUSINESS SCHOOL ร่วมกับ THAILAND SECURITIES INSTITUTE:TSI

ผลงานวิจัย

 

2549

นักวิจัย  โครงการศึกษาข้อมูลเครือรัฐเอกราช(CIS)

กรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานบริการสังคม

         

2546-2547

วิทยากรเผยแพร่อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770878
Today
Yesterday
This Week
84
299
651
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย