คณาจารย์

Contact-image

ดร. อาชว์ ปวีณวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน

 

โทร

อาจารย์ประจำ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

02-697-6653

อีเมล์ 

archawap@riped.utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์การเงิน, เศรษฐศาสตร์ทฤษฎี, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2552    

Ph.D. (Economics), University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2548            

Master of Arts (Economics), University of Chicago, ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2546

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. 2543

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ทำงาน

พ.ศ. 2556–ปัจจุบัน

ผู้ช่วยรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2554–2555

ผู้อำนวยการ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2552–ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ

พ.ศ. 2554

ผู้วิจารณ์ผลงานของนิสิต/นักศึกษา กลุ่มที่ 2.1 เศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการ ในการประชุมวิชาการเพื่อเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ด้านเศรษฐศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2554 ณ สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730708
Today
Yesterday
This Week
294
356
2065
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย