คณาจารย์

Contact-image

ดร. ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย
โทร.02-697-6653

อีเมล์ 

sasiwimon_war@utcc.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์แรงงาน, เศรษฐศาสตร์การพัฒนา, เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2553    

Ph.D. (Economics), University of Colorado at Boulder, ประเทศสหรัฐอเมริกา

พ.ศ. 2550


พ.ศ. 2545

              

Master of Arts (Economics), University of Colorado at Boulder, ประเทศสหรัฐอเมริกา

Master of Applied Economics (International Economics), Monash University, ประเทศออสเตรเลีย

พ.ศ. 2543  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2553-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2551-2553

Instructor, Department of Economics, University of Colorado at Boulder

2549-2551

Teaching Assistant, Department of Economics, University of Colorado at Boulder

2546-2547    

นักวิจัย สถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

2543-2544

นักวิจัย ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร     

2553

บทความวิจัยชื่อ “The Returns to Education in Thailand: A Pseudo-Panel Approach,” with Robert McNown (2553), วารสาร World Development, Vol. 38, No. 11, หน้า 1616-1625

ผลงานโครงการวิจัยและโครงการที่ปรึกษา 

2554

โครงการประเมินคุณธรรมการดำเนิน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐ

ของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทย เสนอต่อสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)

2554

โครงการบัญชีรายจ่ายด้านการศึกษาแห่งชาติ ของศูนย์บริการวิชาการเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เสนอต่อสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ)

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

2554

บทความเรื่อง “The Determination of Income Inequality in Thailand: A Pseudo-Panel Approach”  นำเสนอในงาน The 75th Annual Meeting of the Midwest Economics Association 2011, มีนาคม พ.ศ.2554, ประเทศสหรัฐอเมริกา

2554

บทความเรื่อง “The Role of Informal Sector in Thailand,” Proceeding of 2011 International Conference of Economics and Finance Research, กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554, ประเทศสิงคโปร์

2553

บทความเรื่อง “Female Labor Supply in Thailand: 1985-2004 (A Synthetic Cohort Analysis)”, นำเสนอในงาน The 74th Annual Meeting of the Midwest Economics Association 2010, มีนาคม พ.ศ.2553, ประเทศสหรัฐอเมริกา

2552

บทความเรื่อง “Female Labor Supply in Thailand: 1985-2004 (A Synthetic Cohort Analysis)”, นำเสนอในงาน The 38th Annual Australian Conference of Economist 2009, กันยายน พ.ศ.2552, ประเทศออสเตรเลีย

2552

บทความเรื่อง “The Returns to Education in Thailand: A Pseudo-Panel Approach”, นำเสนอในงาน The 38th Annual Australian Conference of Economist 2009, กันยายน พ.ศ.2552, ประเทศออสเตรเลีย

2552                

 

 

บทความเรื่อง “The Returns to Education in Thailand: A Pseudo-Panel Approach”,
นำเสนอในงาน Singapore Economic Review Conference 2009, สิงหาคม พ.ศ.2552, ประเทศสิงคโปร์

 

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

2554

นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “Female Labor Supply in Thailand: 1985-2004 A Synthetic Cohort Analysis” ที่งานสัมมนาวิชาการของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI Research Seminar Series) ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2554

2554

วิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ “นโยบายการคลังและการเงินในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ” ให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนทิวไผ่งาม ผ่านระบบ VDO Conference เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2554

2554

 

 

2554

อาจารย์พิเศษบรรยายในหัวข้อ “วิพากษ์บทเรียนจากการดำเนินนโยบายการค้าการลงทุนของไทย” ของ โครงการสหวิทยาการระดับบัณฑิตศึกษา สาขาโลกาภิวัตน์ศึกษา          (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2554

ผู้วิจารณ์ผลงานของนิสิต/นักศึกษา กลุ่มที่ 3 เศรษฐศาสตร์แรงงานทรัพยากรมนุษย์ ในการประชุมวิชาการเพื่อเผยแพร่ผลงานวิทยานิพนธ์ของนิสิต/นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี พ.ศ.2554 คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2554

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730251
Today
Yesterday
This Week
193
208
1608
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย