คณาจารย์

Contact-image

ดร. ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล

 

ตำแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน

 

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตดินแดง กรุงเทพ 10400

โทร.02-697-6644

 

อีเมลล์ 

lalita_cha@utcc.ac.th

 

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์การคลังและนโยบายสาธารณะ

 

ประวัติการศึกษา

 

2553 (2010)

Ph.D. in Economics, Boston University, U.S.A.

 

2543 (2000)

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการเงินระหว่างประเทศ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

2542 (1999)

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

ประสบการณ์ทำงาน

 

2556 – ปัจจุบัน

ผู้อำนวยการหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

2553 (2010) – ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

2553 (2010) – ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญ สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย

 

2544 – 2546

(2001 – 2003)

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร

 

2548 (2005)

Challenges of Implementing Universal Health Care in Thailand. In Huck-ju Kwon, Transforming the Developmental Welfare State in East Asia. Houndmills, UK: Palgrave.(joint with Viroj Tangcharoensathien and Waranya Teokul)

 

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา

 

2554

โครงการประเมินการดำเนินงานโครงการครูสอนดี (สำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน)

 

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ

 

2554

คณะกรรมการเอเชียตะวันออก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

2554

ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772723
Today
Yesterday
This Week
434
378
2496
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย