คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษณี   เกศวยุธ

ตำแหน่งปัจจุบัน

 

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โทร. 02 697 6646

อีเมลล์ 

dusanee_kes@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

Industrial Organisation, in particular: R&D, Technological Licensing and Competition policy.

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.     2553

    Ph.D. (Economics), University of Essex, U.K.

พ.ศ.     2544     

    M.A. (Economics), Thammasat University, Thailand

พ.ศ.     2540

    B.A. (Economics), Thammasat University, Thailand

ประสบการณ์ทำงาน  

2553 -ปัจจุบัน

ผู้เชี่ยวชาญ, สถาบันวิจัยเพื่อการประเมินและออกแบบนโยบาย, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2553 – ปัจจุบัน

อาจารย์, คณะเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

2545 – 2546

Marketing Research Executive, ACNielsen (Thailand) 

 

2543 – 2545

พนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ธนาคารไทยพาณิชย์

2540 - 2541

นักวิจัย, The Boston Consulting Group (Thailand)

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร                

 2013

 “R&D versus output subsidies in mixed markets”, Economics Letters, 118(2), p 293-296. (with V. Zikos)

 2013

 "International and National R&D Networks in Unionised Oligopoly", Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations, 27(1), p. 18–37. (with V. Zikos)

 2012

 “Upstream and Downstream Horizontal R&D Networks", Economic Modelling, Vol 29, no. 3, p. 742-750 (with V. Zikos).

2010

"Downstream R&D, raising rival's costs, and input-price contracts: a comment on the role of spillovers," with V. Zikos (University of Surrey and RIPED), Economics Bulletin, Vol. 30(4), pp. 3018-3025

 

ค.ศ. 2009

“Patent licensing and research exemption',” Economics Bulletin, Vol. 29, no.2 pp. 958-970.

 

ค.ศ. 2009

“Endogenous Contracts in Unionized Oligopoly,” with V. Zikos (University of Surrey), Labour: Review of Labour Economics and Industrial Relations, Vol. 23, no.2 pp. 209-235.

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา

พ.ศ. 2554

      โครงการประเมินการดาเนินงานโครงการครูสอนดี ของ สานักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และ

      คุณภาพเยาวชน (สสค.)

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

21-24 May 2008

5th Centre for Economics and Policy Research (CEPR) Summer School

      and 9th CEPR Conference on Applied Industrial Organization

Paris, France.

2-5 Oct 2007

GREQAM Summer School on Knowledge, Science and Innovation

Aix-en Provence, France.

6-9 Sep 2007                

34th European Association for Research in Industrial Economics

(EARIE) Conference,

Valencia, Spain

6-7 Aug 2007                

The 2nd Symposium on Economics Theory, Policy & Applications

Athens, Greece.

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770923
Today
Yesterday
This Week
129
299
696
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย