คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์หฤทัย มีนะพันธ์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

โทร. 02-697-6314

อีเมลล์ 

hareuthai_mee@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

การวิเคราะห์และประเมินโครงการ  เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2530               

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

( สาขาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2528  

วิทยาศาสตร์บัณฑิต  สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2554

กรรมการฝ่ายวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2553

หัวหน้าสาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการวิจัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2553

กรรมการฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2552   

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2551

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2550

 

 

2547-2548

ประธานกรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง คณะเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการกิจกรรม 5 ส

กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548

อาจารย์ปกครอง

2546

กรรมการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง

2545-2547

เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2544-ปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2541-2542

หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2539-2540

เลขานุการคณะกรรมการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2536-2538

กรรมการฝ่ายกิจการพิเศษ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2532-2535

กรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2532-2554

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา 

2553

 

 

 

โครงการประเมินผลกระทบของโครงการพัฒนาดาวเทียม Remote  

Sensing ของประเทศไทย ( ดาวเทียม THEOS: Thailand Earth

Observation Satellite) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2543

โครงการก่อสร้างโรงงานกำจัดขยะ จังหวัดชลบุรี

2541

โครงการพัฒนาการค้าชายแดนภาคใต้

ผลงานวิชาการหนังสือ/ ตำรา / กรณีศึกษา

 2554

กรณีศึกษา “ ปัญหาน้ำเสียในเขตกรุงเทพมหานคร ”

 2553

กรณีศึกษา “ สิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาเกาะหมาก”

 2551

 

ตำรา หลักการวิเคราะห์โครงการ :  ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของ โครงการทั้งด้านเศรษฐศาสตร์และการเงิน พิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับปรับปรุง พศ. 2551

 2550

หนังสือหลักการเขียนแผนธุรกิจ

 2549

เอกสารคำสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

 2548

เอกสารประกอบการสอนวิชาเศรษฐศาสตร์การตลาด

 2548

หนังสือเศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

 2547

หนังสืออ่านนอกเวลา : เศรษฐศาสตร์ฆาตกรรม แปลจาก Murder at the Margin

อบรม/ศึกษาดูงาน/ประชุม/สัมมนาวิชาการ

2553

ศึกษาดูงานที่สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ลาดกระบัง

2553                 

 

ศึกษาดูงานที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ

อบรม “การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่สำนักงานสถิติแห่งชาติจัดเก็บและรวบรวมมาต่องานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์”

2552

 

ศึกษาดูงานที่คลังสินค้ายูนิเพรสซิเดนท์ จำกัด และบริษัทกำแพงแสน คอมเมอร์เชียล จำกัด

 

2551                 

สัมมนาวิชาการ “ก้าวใหม่สู่โลกธุรกิจ”  จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2551

The Mai Bangkok Business Challenge@Sasin

2551

Thammasart Asia Moot Corp 2008

2550

Thammasart Asia Moot Corp 2007

2550

หลักการเขียนแผนธุรกิจ  จัดโดย คณะพาณิชยศาสตร์การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2549

ศึกษาดูงานคลังสินค้าของTOPs

2542

Certificate of Recognition Training Course on “ Economic Evaluation of Environmental Impact on Urban and Industrial Sector by Danish Cooperation for Environment and Development  United Nations  Environment Programme, Inter – University Network for  training an Research in  Environmental Management , and Thammasart University

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

2552

 

การศึกษาเปรียบเทียบปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปสงค์ของการมาท่องเที่ยวในประเทศไทย

2551

 

ของนักท่องเที่ยวจากประเทศญี่ปุ่น   สหราชอาณาจักร และ  สหรัฐอเมริกา

การศึกษาพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้น้ำประปาของประชาชนในเขตพื้นที่ของการ

ประปานครหลวง: ศึกษาเฉพาะกรณีประเภทผู้อยู่อาศัย

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

 

ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามปริญญานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและอัตราผลตอบแทน

ส่งบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”

ปริญญาโท วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

2551

จัดสัมมนาวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “กลยุทธ์การสร้างค่าและขยายผลิตภัณฑ์ของพรานทะเล”

2550-2552

2549       

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการธุรกิจจำลอง(Moot Corp)สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

จัดสัมมนาวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ “นักธุรกิจสู้ฝ่าวิกฤต : กลยุทธ์ของศิริวัฒน์แซนวิช”

2548

 

 

2548

2548

2547

2546

วิทยากรร่วมอบรม “ โครงการเสริมสร้างการปฎิบัติงานของข้าราชการคลังจังหวัดเพื่อเตรียมความพร้อม

เป็นCFO” (จัดโดยศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ภาคนิพนธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เรียนรู้เศรษฐศาสตร์ทางเลือกใหม่ รายการInside Media( เนชั่นชาแนล)

วิทยากรอบรมรูปแบบการดำเนินงานโครงการภาครัฐกับการพัฒนาประเทศ( ราชภัฎสวนดุสิต)

2546

ผู้เชี่ยวชาญตรวจแบบสอบถามปริญญานิพนธ์เรื่อง “การวิเคราะห์ต้นทุนและอัตราผลตอบแทน

ส่งบุคคลในการลงทุนทางการศึกษาของบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย”

ปริญญาโท วิชาเอกเศรษฐศาสตร์การศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

2546-2550

 

2545

บรรยายวิชาการวิเคราะห์และประเมินโครงการ  นักศึกษาปริญญาโท

สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

โครงการลดต้นทุนพลังงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772612
Today
Yesterday
This Week
323
378
2385
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย