คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภาวดี  เหล่าฤทธิรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน   

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 10400

โทร.02-697-6309

อีเมลล์ 

 supavadee_lau@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การคลัง เศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2529               

พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ)

(สาขาการคลัง) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2524  

วิทยาศาสตร์บัณฑิต (เศรษฐศาสตร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2525 - ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2554

 

รางวัลอาจารย์สอนดีเด่น “Teaching Excellence Awards”

และรางวัล “Best of the Bests Teaching Award” ประจำปีการศึกษา 2553

2550

2547 – 2549

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวหน้าสาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2541-2543

รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2540

ประธานคณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2535-2537

หัวหน้าสาขาการเงินและการธนาคาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2531-2532

เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

2549

 

 

บทความวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์อุปสงค์ อุปทาน และราคาปลาป่นของไทย” วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปีที่ 26 ฉบับที่ 3  (ก.ย.-ธ.ค. 2549 หน้า 58-78)

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา

2553         โครงการจัดทำร่างมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โทรคมนาคมสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ.(สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2553         โครงการการติดตามและประเมินผลโครงการเสริมสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจแก่อุตสาหกรรมอาหารไทย: Thailand Food Forward. (สถาบันอาหาร)

2553         โครงการศึกษาความเป็นไปได้ในการก่อตั้งและพัฒนาหน่วยตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย (สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2553         โครงการศึกษาการจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย (ธนาคารเพื่อการ เกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2553         โครงการประเมินผลกระทบของโครงการศูนย์ความเป็นเลิศในการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์

เพื่องานวิศวกรรมชีวการแพทย์ ระยะที่ 1: ศูนย์ความเป็นเลิศระดับประเทศ (ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2553         โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระยะที่ 1 และระยะที่ 2 (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2552         โครงการการศึกษาประสิทธิภาพในการจัดการต้นทุนการให้บริการชำระเงินของธนาคารพาณิชย์ (ธนาคารแห่งประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์วิจัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2552         โครงการติดตามและประเมินผลโครงการครัวไทยสู่โลก สำหรับกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารและกิจกรรมสนับสนุนมาตรฐานและประสิทธิภาพการแข่งขันเพื่อการส่งออก ภายใต้งบประมาณปี 2549. (สถาบันอาหาร) ร่วมกับสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ.

2551         โครงการศึกษาปัญหาของบริการ SMART Credit (ธนาคารแห่งประเทศไทย)

2550         โครงการการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับภายใต้การเจรจา   FTA อาเซียนจีน (สภาหอการค้าไทย)

2550         โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย  กระทรวงอุตสาหกรรม)

2549         โครงการวิจัยการพยากรณ์และระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร 34 ชนิด (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์). ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548         โครงการวิจัยการพยากรณ์และระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร 20 ชนิด (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์). ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2547         โครงการวิจัยการพยากรณ์และระบบเตือนภัยสินค้าเกษตร 14 ชนิด (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์). ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2546         สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและผลกระทบของการจ่ายสินบนของภาคธุรกิจไทย (กองส่งเสริมงานวิจัย มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย) 

ผลงานที่นำเสนอในการประชุมสัมมนาวิชาการ หรือ Proceeding

2553          บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “UTCC Academic Week” เรื่อง

                     “ความเป็นไปได้ของผู้ผลิตข้าวหอมมะลิในการประกอบธุรกิจส่งออกข้าวหอมมะลิไป

                  ประเทศสหรัฐอเมริกา : กรณีศึกษา บริษัท PKK ไรซ์มิลล์ 2001 จำกัด” (21-25 มีนาคม 2554)

2552           บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “UTCC Academic Week” เรื่อง

                “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีของ
                ธนาคารพาณิชย์ไทย” (21-25 มีนาคม 2554)

2551          บทความประกอบการประชุมวิชาการระดับชาติ “UTCC Academic Week” เรื่อง

                “ปัจจัยที่มีนัยสำคัญต่อราคาทองคำแท่งในตลาดโลก และราคาทองคำแท่งในประเทศไทย”

                 (21-25 มีนาคม 2554)             

2546             บทความประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปีครั้งที่ 3 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เรื่อง “สภาพแวดล้อมทางธุรกิจและประสบการณ์การจ่ายสินบนของภาคธุรกิจไทย”            

หนังสือ/ ตำรา 

2547

 

ตำราวิชา คณิตเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

 

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

2554

จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูสังคมศึกษาในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ 2554” (หัวหน้าโครงการ สาระเศรษฐศาสตร์) ให้กับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

2553

 

 

 2549

จัดอบรมเพื่อพัฒนาครูสังคมศึกษาในโรงเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ภายใต้ “โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ปีงบประมาณ 2553” (หัวหน้าโครงการ สาระเศรษฐศาสตร์) ให้กับสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

กรรมการยกร่างยุทธศาสตร์วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ สำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772680
Today
Yesterday
This Week
391
378
2453
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย