คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุเนตรตรา จันทบุรี

ตำแหน่งปัจจุบัน

สถานที่ทำงาน

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

โทร. 02-697-6309

อีเมลล์ 

 Sunaedtra_cha@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

ประวัติการศึกษา

2535 

ศ.ม.(เศรษฐศาสตร์การพัฒนาและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

2528        

 ศ.บ.(เศรษฐศาสตร์การเงินและเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

2531–ปัจจุบัน

2551-2553

2549-2550

2546-2547

2538-2541

2535-2538

2528-2531             

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

หัวหน้ากลุ่มวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์

หัวหน้าสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การค้าระหว่างประเทศ นักวิชาการประจำฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

2552

 ศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจการประกันวินาศภัยของไทยจากการเปิดเสรีแบบทวิภาคี, วารสาร มกค.ปีที่ 29 ฉบับที่ 1

2540

กรอ.จำเป็นต่อเศรษฐกิจไทยหรือไม่, วารสาร มกค.ปีที่ 17 ฉบับที่ 3

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

2543

 

 อุตสาหกรรมรถยนต์: การพัฒนาที่ยาวนาน , วารสาร มกค.ปีที่ 20 ฉบับที่ 2

2542

 นโยบายและการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย: อดีตถึงปัจจุบัน, วารสาร มกค.ปีที่ 19 ฉบับที่ 2

2543

 

 การชดเชยภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ การส่งเสริมหรือกีดขวางการเพิ่มสมรรถนะการส่งออกของไทย, วารสาร มกค.ปีที่ 18 ฉบับที่ 3

ผลงานโครงการวิจัย และโครงการที่ปรึกษา 

2554               

โครงการเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการและแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ ( สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงพาณิชย์) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2554

 

2554

 

 

 

 

 

2554

โครงการเพิ่มศักยภาพชาวนาไทยเพื่อรองรับการเปิดเสรีอาเซียน (กรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

โครงการพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมกับประเทศเพื่อนบ้าน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมภายใต้กรอบ BIMSTEC:Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) (สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม)ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

โครงการการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร (Executive Information System: EIS)

(กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์)ร่วมกับคณะวิศวะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2553

โครงการศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมในประเทศไทย และประเมินผลการซื้อขายชิ้นส่วนอุตสาหกรรมจากการเข้าร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ประจำปี 2552. (หน่วยพัฒนาการเชื่อมโยงอุตสาหกรรม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน)

2553

โครงการศึกษาการจัดการห่วงโซอุปทานและโลจิสติกส์ของข้าวไทย (ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2553

โครงการประเมินมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากโครงการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2552

โครงการศึกษาการเชื่อมโยงการใช้ปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด (ยโสธร ชัยภูมิ พิษณุโลก ชัยนาท อุบลราชธานี สตูล และ นครศรีธรรมราช). (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย). ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

 

2551

โครงการสำรวจและจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดชลบุรี. (สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี)ร่วมกับศูนย์   

ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์.

2550

โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย. (สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาล) ร่วมกับคณะ

เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

 

2550

การศึกษาประเด็นปัญหาของมาตรการที่มิใช่ภาษี. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย).

ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.        

2550

โครงการศึกษาการเปิดเสรี FTA ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทย (สภา

                       หอการค้าแห่งประเทศไทย) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.        

2550                

โครงการศึกษาผลกระทบข้อตกลงการเปิดเสรี (FTA) ในบทการลงทุนที่มีต่อภาคอุตสาหกรรมเหมืองแร่และอุตสาหกรรมพื้นฐานของไทย (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2550

โครงการ Global Economic Intelligence กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2550              

ข้อตกลงการทำงาน (TOR) เพื่อประเมินผลการปฏิบัติบัติงานของผู้จัดการกองทุน สสส (สำนักงานส่งเสริมสุขภาพ) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2549

โครงการสำรวจและจัดทำผลิตภัณฑ์จังหวัดราชบุรี (สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี). ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะเศรษฐศาสตร์.

2548

โครงการศึกษาการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่ม
ตลาด (Antidumping:AD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard) ของประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area: FTA) และการกำหนดท่าทีการเจรจาของไทย (กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548

โครงการวางระบบฐานข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์วิจัยภาวะอุตสาหกรรม (สำงานเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2548

โครงการเตรียมความพร้อมการเปิดเสรีของไทยกับแอฟริกาใต้ (กรมเจรจาการค้าระหว่าง                   ประเทศ กระทรวงพาณิชย์)ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2548

โครงการวิจัยการสานสัมพันธ์ไทย – แอฟริกา (มูลนิธิสถาบันการต่างประเทศสราญรมย์

กระทรวงการต่าง ประเทศ) ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย

2548

ทิศทางการค้าระหว่างประเทศและกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาค :บทบาทของ

ภาคเอกชน  (หอการค้าไทย) ร่วมกับศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2548             

โครงการจัดทำร่างยุทธ์ศาสตร์เสริมสร้างค่านิยมที่พึงประสงค์ (สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม)ร่วมกับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

2545

ปัจจัยที่ทำให้สถานประกอบการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงาน (กรมพัฒนาฝีมือ

แรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม)

หนังสือ/ ตำรา 

2545

2543

เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

เศรษฐศาสตร์มหภาค (คณะบริหารธุรกิจ)

2540

เศรษฐศาสตร์การอุตสาหกรรม

งานบริการสังคม และประสบการณ์อื่นๆ 

2548

 

 

 

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548(กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)       

2547

 

 

 

ผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548(กำแพงเพชร นครสวรรค์ พิจิตร อุทัยธานี)       

2547

วิทยากรเผยแพร่อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

2546

วิทยากรเผยแพร่อนุรักษ์พลังงานแบบมีส่วนร่วม ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772704
Today
Yesterday
This Week
415
378
2477
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย