คณาจารย์

Contact-image

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สันติพจน์ กลับดี

ตำแหน่งปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ 
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 
ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ 10400
โทร. 02-697-6312

อีเมลล์ 

santipot_klu@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

การพัฒนาเศรษฐกิจ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

ประวัติการศึกษา

พ.ศ.2531                 

พัฒนาการเศรษฐกิจ (เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ)
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(NIDA)

พ.ศ. 2528  

เศรษฐศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2531-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2530-2531

นักวิจัย(โครงการอีสานเขียว) กองทัพบก

หนังสือเรียน(สำนักพิมพ์ประสานมิตร) 


 

 

-          เศรษฐศาสตร์ ม.4-6

-          หลักเศรษฐศาสตร์(32000101)

-          เศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค(22012001)

-          สังคมศึกษา(ส.504)

-          เศรษฐศาสตร์ครอบครัว(ส.032)

เอกสารประกอบการบรรยาย 

-          เศรษฐศาสตร์การเกษตร

-          เศรษฐศาสตร์การรวมกลุ่มระหว่างประเทศ

ตำรา 

  2559

  2556

  2554
  2552
  2546
  2544
  2542

-     การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กร

-          พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

-          ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์

-          เศรษฐศาสตร์มหภาคเบื้องต้น

-          การพัฒนาเศรษฐกิจ

-          หลักเศรษฐศาสตร์

-          เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น

รางวัล

           2556
           2555

           2547

-          Teaching Excellence Awards

-          พนักงานดีเด่น

-     รางวัลตำราคุณภาพดี(การพัฒนาเศรษฐกิจ)

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

          2546
          2541

-          จตุตถดิเรกคุณาภรณ์

-          เบญจมดิเรกคุณาภรณ์

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770975
Today
Yesterday
This Week
181
299
748
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย