คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

โทร.

02-697-6309

อีเมลล์ 

Tassuree_prem@utcc.ac.th

ความเชี่ยวชาญ

เศรษฐศาสตร์การเงิน

ประวัติการศึกษา

 

พ.ศ. 2539

Master of Science in Economic Curriculum and Finance

Murray State University, U.S.A.

พ.ศ. 2536

บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, กทม.

ประสบการณ์การทำงาน

พ.ศ. 2541-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2544 – 2545

หัวหน้าสาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2541-2543

เลขานุการคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2541

อาจารย์พิเศษ สถาบันราชภัฎจันทรเกษม

ผลงานวิจัย

 

พ.ศ. 2542

"โครงการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของประเทศไทย" สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์

พ.ศ. 2543

"โครงการพัฒนาระบบประมวลผลและระบบวิเคราะห์โครงสร้างอุตสาหกรรม" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

"โครงการจัดทำบัญชีปรับค่าสินทรัพย์" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2544

"โครงการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการผลิตสินค้าและบริการ ปี พ.ศ. 2539-2543" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

"โครงการแบบจำลองบัญชีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พ.ศ. 2545

"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาฐานข้อมูลต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการสำหรับตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิต" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

"โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการวางแผน: ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจของรัฐบาล" สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

"โครงการศึกษารวบรวมฐานข้อมูลการเปิดเสรีด้านบริการและการท่องเที่ยวในกรอบอาเซียน เอเปก และองค์การการค้าโลก" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พ.ศ. 2546

"โครงการพัฒนาฐานข้อมูลเมืองน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่” สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

"โครงการศึกษาผลกระทบของ SMEs ที่มีต่อ GDP” สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

พ.ศ. 2547

โครงการจัดทำระบบสาระสนเทศของที่ดินและดินของไทย สำนักงานกองทุน  สนับสนุนการวิจัย (สกว.)

 

โครงการศึกษาเพื่อการกำหนดความเป็นเลิศของบางกลุ่มสินค้าภาคบริการของไทยในตลาดโลก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ)

 

โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับของไทย (กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์)

พ.ศ. 2548

โครงการศึกษาเปรียบเทียบการใช้มาตรการตอบโต้การทุ่มตลาด (Antidumping : AD) และมาตรการปกป้อง (Safeguard) ของประเทศคู่เจรจาเขตการค้าเสรี (Free Trade Area : FTA) และการกำหนดท่าทีการเจรจาของไทย (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

 

โครงการความสามารถในการแข่งขันการค้าบริการของไทยกับประเทศคู่เจรจา FTA (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

พ.ศ. 2549

โครงการศึกษาโครงสร้างปัจจัยการผลิตและผลผลิตสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลางเพื่อประเมินผลด้านเศรษฐกิจ (The Study of Input-Output Table in The Cluster Southern Provinces) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.)

 

โครงการศึกษาการเปิดเสรี (FTA) ต่อวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

 

โครงการศึกษาการอำนวยความสะดวกทางการค้าและมาตรการรองรับภายใต้การเจรจา FTA ไทยกับประเทศจีน (สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย)

 

โครงการศึกษาเพื่อการจัดทำบัญชีผลิตภัณฑ์มวลรวมเชิงกายภาพสำหรับกลุ่มจังหวัดภาคใต้ตอนกลาง (สงขลา, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, สตูล และ ตรัง) (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.)

พ.ศ. 2551

โครงการจัดทำตารางปัจจัยการผลิตและผลผลิตด้านโลจิสติกส์ของไทย (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.)

 

โครงการศึกษาการเชื่อมโยงปัจจัยการผลิตและผลผลิตของกิจกรรมการผลิตระดับจังหวัดเพื่อการตัดสินใจวางแผนจังหวัด (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.)

พ.ศ. 2553

โครงการศึกษาความอยู่รอดของข้าวไทยภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย : สกว.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

ที่ปรึกษาภาคนิพนธ์ (หลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจมหาบัณฑิต)

พ.ศ. 2542   

ผลกระทบของการลอยตัวค่าเงินบาทต่อมูลค่าการส่งออกของประเทศไทย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2543

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อจำนวนกรมธรรม์ของธุรกิจประกันชีวิต คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

 

การศึกษาพฤติกรรมการเข้าใช้บริการธุรกิจอินเตอร์เน็ต คาเฟ่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

พ.ศ. 2545

ปัจจัยที่กำหนดอุปสงค์การท่องเที่ยวภายในประเทศของชาวกรุงเทพมหานคร

 

การศึกษาผลกระทบจากรายได้ส่งกลับของแรงงานไทยในต่างประเทศต่ออัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

ที่ปรึกษาโครงการ

พ.ศ. 2542 

"โครงการวิจัย Thailand Motorway Traffic Study" โครงการวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก "Cida" ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศแคนาดา

ผลงานวิชาการ

1. บทความเรื่อง "การโจมตีค่าเงินบาท" พ.ศ. 2541 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

2. ตำราวิชา "เศรษฐศาสตร์มหภาค" พ.ศ. 2541 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

3. เอกสารประกอบการสอนวิชา "หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น" พ.ศ. 2543 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

4. บทความวิชาการเรื่อง "มาตรการที่มิใช่ภาษีสำหรับสินค้าประเภทผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากพืช” วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2551.

5. หนังสือวิชา “เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น” คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, 2553

 

ประสบการณ์งานสอน

 

-         เศรษฐศาสตร์จุลภาค

-         เศรษฐศาสตร์มหภาค

-         เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น

-         การจัดการทางการเงิน

-         การเงินธุรกิจสำหรับนักเศรษฐศาสตร์

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772701
Today
Yesterday
This Week
412
378
2474
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย