คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. คมกริช ถาวรวันชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต  ดินแดง  กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย 

โทร

02-697-6313

e-mail

komuwm@yahoo.com

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม  การวิเคราะห์และประเมินโครงการ

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2543    

Ph.D. (Economics) University of Wisconsin, U.S.A.

พ.ศ. 2526     

พบ.ม. (พัฒนาการเศรษฐกิจ) (เกียรตินิยมดี) สาขาวิเคราะห์และประเมินโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

พ.ศ. 2524     

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน

 

 

พ.ศ. 2545 - 2549 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย (22 มิ.ย. 2545 – 28 ก.พ. 2549)

พ.ศ. 2544 – 2550 

ผู้อำนวยการหลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ

พ.ศ. 2526 – ปัจจุบัน 

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร 

พ.ศ. 2545 

การขายควบสินค้าสามารถทำกำไรได้  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 42,1 (2545) 97-109. วารสาร มกค 22,3 (ก.ค.ธ.ค.45)

พ.ศ. 2544

พฤติกรรมของผู้ผลิตภายใต้ภาวะการควบคุม : วิเคราะห์ในเชิงพลวัต  วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ 41,4 (2544) 111-131  วารสาร มกค 22,2 (พ.ค.-ส.ค.45)

ผลงานโครงการวิจัย

 

พ.ศ. 2545 

ประเมินผลโครงการที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สพช. (มิ.ย. – ส.ค. 2545)

พ.ศ. 2544

ผลกระทบของอัตราดอกเบี้ยที่มีต่อการอุปโภคบริโภคของครัวเรือน (พ.ค.-ส.ค.2544)

หนังสือ/ตำรา

  1. เศรษฐศาสตร์ปรับพื้นฐาน
  2. เศรษฐศาสตร์จุลภาคเบื้องต้น
  3. เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม
  4. ทฤษฎีเกม

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772672
Today
Yesterday
This Week
383
378
2445
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย