คณาจารย์

Contact-image

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร แสงวารี

ตำแหน่งปัจจุบัน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพ  10900 ประเทศไทย

โทร. 02-697-6306

อีเมลล์ 

kanokporn_san@utcc.ac.th

ความเชียวชาญ

เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การเงินการธนาคาร

ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2537               

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

(เศรษฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พ.ศ. 2534 

เศรษฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสองสาขาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประสบการณ์ทำงาน

2540-ปัจจุบัน

อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772654
Today
Yesterday
This Week
365
378
2427
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย