16 Nov 2014

ผู้บริหารคณะ ปีการศึกษา 2560

 


ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
คณบดี
อ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

Professor Dr. Poomthan Rangkakulnuwat


ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร

 


ผศ
.พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ
ประธานฝ่ายวิจัย
 


รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ


คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์

เลขานุการคณะ