คณาจารย์ (ตามกลุ่มความเชี่ยวชาญ)

* คลิกที่ชื่ออาจารย์ เพื่อดูข้อมูลเกี่ยวกับประวัติและผลงาน*

Growth Theory & Development
[ทฤษฏีการเติบโตทางเศรษฐกิจและการพัฒนา]

 Jiraporn ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
 weerachartKL รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
 sasiwimonNW ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
 Somphong ผศ.สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
   
Microeconomics [ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์จุลภาค]
 Vasileios Ass.Prof.Dr.Vasileios Zikos
 dusanee ผศ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ
   
Macroeconomics [ทฤษฏีเศรษฐศาสตร์มหภาค]
 weerachartKL รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
 Sittiporn อ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
   
Industrial Organization
[เศรษฐศาสตร์องค์กรอุตสาหกรรม]
Vasileios  Ass.Prof.Dr.Vasileios Zikos
 Komkrit ผศ.ดร.คมกริช ถาวรวันชัย
 dusanee ผศ.ดร.ดุษณี เกศวยุธ
   
Post Keynesian Economics
[เศรษฐศาสตร์โพสต์เคนเซียน]
 Krisada ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง
   
Political Economy [เศรษฐศาสตร์การเมืองและสถาบัน]
 Krisada ผศ.ดร.กฤษดา แพทย์หลวง
 Pornpong ดร.พรพงศ์ สุมานันท์
   
Agricultural Economics [เศรษฐศาสตร์เกษตร]
 Kwanjai ผศ.ขวัญใจ ศรีหิรัญ
 Somphong ผศ.สมพงษ์ มหิงสพันธุ์
   

Project Analysis and Appraisal
[การวิเคราะห์และประเมินโครงการ]

 Komkrit ผศ.ดร.คมกริช ถาวรวันชัย
 Jiraporn ผศ.ดร.จิราภรณ์ ชาวงษ์
 Panarach ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
 Wanida อ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
 Haruthai ผศ.หฤทัย มีนะพันธ์
 Termdham ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ
   
International Economics [เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ]
 TapaneeM ผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน
 Poomthan

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

Professor Dr. Poomthan Rangkakulnuwat

 Rungravee รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
 Wanida อ.วนิดา วัฒนชีวโนปกรณ์
 sasiwimonNW ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์ 
  ผศ.สันติ ท่องแก้ว 
 Sittiporn อ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
 Sunatetra ผศ.สุเนตรตรา จันทบุรี
 aat รศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
 Termdham ผศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ
   
 Financial Economics [เศรษฐศาสตร์การเงิน]
 Tassuree ผศ.ทัศสุรีย์ เปรมศรีรัตน์
 weerachartKL รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
 Revadee ผศ.เรวดี พานิช
   
Public Finance Economics [เศรษฐศาสตร์การคลัง]  
 Pimchan ผศ.พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ
 Lalita ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล
 Supavadee ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
Business Economics [เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ] 
 thanavath ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย
 Haruthai ผศ.หฤทัย มีนะพันธ์
   

Economic Forecasting & Applied Statistics
[การพยากรณ์เศรษฐกิจ และสถิติประยุกต์]

 thanavath ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย    

Labor Economics & Human Resources
[เศรษฐศาสตร์แรงงาน และทรัพยากรมนุษย์]

 Panarach ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
 weerachartKL รศ.ดร.วีระชาติ กิเลนทอง
 sasiwimonNW ผศ.ดร.ศศิวิมล วรุณศิริ ปวีณวัฒน์
   
 Applied Econometric [เศรษฐมิติประยุกต์]
 Poomthan

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

Professor Dr. Poomthan Rangkakulnuwat


   

 Health & Environment Economics
[เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม]

 Lalita ดร.ลลิตา จันทรวงศ์ไพศาล
 Supavadee ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

730684
Today
Yesterday
This Week
270
356
2041