ผู้บริหารคณะ ปีการศึกษา 2561

 


ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
คณบดี
ผศ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร

  ผศ.สันติ ท่องแก้ว
ประธานฝ่ายวิจัย
 

รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ


คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์

เลขานุการคณะ