ผู้บริหารคณะ ปีการศึกษา 2560

 


ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
คณบดี
อ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

ศ.ดร.ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

Professor Dr. Poomthan Rangkakulnuwat


ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร

 


ผศ
.พิมจันทร์ อรุณศรีโสภณ
ประธานฝ่ายวิจัย
 


รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ


คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์

เลขานุการคณะ