ผู้บริหารคณะ ปีการศึกษา 2561

 


ผศ.ดร.พนารัช ปรีดากรณ์
คณบดี
ผศ.สิทธิพร รุจิระยรรยง
รองคณบดีฝ่ายบริหารศ.เติมธรรม สิทธิเลิศ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการผศ.ฐะปะนี มะลิซ้อน

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา

 

 

ผศ.สุภาวดี เหล่าฤทธิรัตน์
ประธานฝ่ายสื่อสารองค์กร

  ผศ.สันติ ท่องแก้ว
ประธานฝ่ายวิจัย
 

รศ.ดร.รุ่งระวี วีระเวสส์
ประธานฝ่ายประกันคุณภาพ


คุณวรรณี วุฒิพันธุ์ไพบูลย์

เลขานุการคณะ

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

770896
Today
Yesterday
This Week
102
299
669