ยึดมั่นคุณธรรม เป็นผู้นำวิชาการ

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต

จากการสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตครั้งล่าสุดในปี พ.ศ.2559 พบว่า บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำงานอยู่ในประเภทธุรกิจต่างๆ จำแนกได้ดังนี้ 

1. ธนาคาร ร้อยละ 29

2. ธุรกิจประกันภัย ร้อยละ 4

3. สถาบันการเงินที่ไม่ใช่ธนาคารและประกันภัย ร้อยละ 8

4. บริษัทหลักทรัพย์ ร้อยละ 4

5. อุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูป ร้อยละ 4

6. ธุรกิจครอบครัว ร้อยละ 11

7. ค้าส่ง/ค้าปลีก ร้อยละ 6

8. ธุรกิจการนำเข้า/ส่งออก ร้อยละ 1

9. รัฐวิสาหกิจ/ข้าราชการ ร้อยละ 5

10. อื่นๆ ร้อยละ 20

 

สมัครเรียนคณะเศรษฐศาสตร์
- สอบถาม ติดต่อคณะได้ทันทีที่ โทร.02-697-6305

iTunes U Course Manager | Student Attendance Management |
Slip Online | Intranet UTCC | รวมประกาศ รวมกิจกรรม |

เริ่มนับ 29 ก.ย.56

688761
Today
Yesterday
This Week
86
161
1611
You are here: คณะเศรษฐศาสตร์ ม.หอการค้าไทย หลักสูตร ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต