1. นโยบาย ระบบ กลไก และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2560
    คลิกที่นี่ี่
2. นโยบาย ระบบ กลไก และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2559
    คลิกที่นี่
3. นโยบาย ระบบ กลไก และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558
    คลิกที่นี่
4. นโยบาย ระบบ กลไก และแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2557 
    คลิกที่นี่

4. กฎกระทรวง ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา คลิกที่นี่
5. ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
    คลิกที่นี่

6. พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คลิกที่นี่
7. รายงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อกำกับติดตามการจัดการอุดมศึกษา คลิกที่นี่

 


เริ่มนับ 29 ก.ย.56

772679
Today
Yesterday
This Week
390
378
2452